Αρχική Archives for Timeline Stories Timeline Stories

Αρχεία: Timeline Stories

2 αποτελέσματα

Timeline Post Type Description

1996

Η η επιχείρηση μετατρέπεται σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 

1992

Ξεκινά τη δραστηριότητα της με τη μορφή ατομικής επιχείρησης που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες.  Δραστηριοποιείται στους κλάδους των κατασκευών,…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Αναλύσεις θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων

Ειδικοί έλεγχοι δαπανών

Ειδικοί έλεγχοι δημοσίων έργων

Ειδικοί έλεγχοι κοινωνικού χαρακτήρα

Ειδικοί έλεγχοι αποτελεσματικότητας

Ειδικοί έλεγχοι γενικά

Ειδικοί έλεγχοι εσόδων

Εσωτερικές δικλείδες

Καταλογισμός

Μείωση καταλογισμού

Εκπαιδεύσεις Λιμενικών Ταμείων

Θεσμικό Πλαίσιο Ταμειακής

Εκπαιδευτικό υλικό Δημοσ. Ελέγχων

Ερωτήσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Εκπαιδεύσεις ΠΔ 54/18

Εννοιολογικό πλαίσιο

Απογραφή έναρξης

Η Μεταβατική περίοδος από το σημερινό στο νέο πλαίσιο

Μητρώα κινδύνων

Οδικός χάρτης

Εκπαιδεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Λογιστική πολιτική

Οι Δημοσιονομικές αναφορές

Οι οικονομικές καταστάσεις του ΠΔ 54/18

Πρωτογενές αποτέλεσμα

Η μορφή της οικονομικής ταξινόμησης

Κωδικοποίηση λογαριασμών

Οι ομάδες λογαριασμών

Κωδικοποίηση προϋπολογισμού

Μορφή κωδικοποίησης

Η ταξινόμηση των λογαριασμών

Οικονομική ταξινόμηση

Διοικητική ταξινόμηση

Λειτουργική ταξινόμηση

Διαφορές Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και ΠΔ 54/18

HELLAS

Το Λογιστικό Πλαίσιο

Τι είναι η Λογιστική μεταρρύθμιση

Θεσμικό πλαίσιο Αξιολόγησης

Θεσμικό πλαίσιο ΠΔ 54/18

Αποθέματα

Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

Διακοπείσες δραστηριότητες

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ερωτήσεις Ταμειακής

Εκπαιδεύσεις Εσόδων

Ερωτήσεις προϋπολογισμού

Θεσμικό πλαίσιο θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων

Ερωτήσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων

Εκπαιδεύσεις Διοικητικών

Εκπαιδεύσεις Κατάργηση ΝΠ

Θεσμικό πλαίσιο Δημόσιων Συμβάσεων

Εκπαιδεύσεις προϋπολογισμού

Θεσμικό πλαίσιο Προϋπολογισμού

Κινητικότητα

Θεσμικό πλαίσιο Κατάργησης Νομικών Προσώπων

Αξιολόγηση Προσωπικού

eΕΦΚΑ

3μηνίαια παρακολούθηση πορείας στοχοθεσίας

Άδειες προσωπικού ΔΕ/ΑΕ

Ορκωμοσία δημοτικών αρχών

Θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικών

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Αντιδήμαρχοι

Αιτήματα πρόσληψης προσωπικού

Προγραμματισμός Προσλήψεων

Δημοτική αστυνομία

Υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες

Επιδόματα

Μισθολόγιο Δημοσίου

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Αναρτώμενες πράξεις

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οικονομικά των ΝΠΔΔ Συνδέσμων Ιδρυμάτων

Μητρώο ΝΠΔΔ

Σύνδεσμοι

ΝΠΔΔ ΟΤΑ

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών

Παιδικοί Σταθμοί

Αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών

Κοινωφελείς επιχειρήσεις

Μετατροπή ΔΕ σε Κοινωφελή

Μητρώο Δημοτικών επιχειρήσεων

Συγχώνευση ΔΕ και δημιουργία κοινωφελούς

Προγραμματικές συμβάσεις

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων

Κατασταλτικός έλεγχος

Θεσμικό πλαίσιο Συνιστώμενων Δήμων

Οικονομικά συνιστώμενων Δήμων

Απαλλοτρίωση

Διαδικασίες ανάληψης υποχρέωσης

Μητρώο δεσμεύσεων

Θεσμικό πλαίσιο εκλογών

Αναλύσεις θεμάτων προσλήψεων

Αναλύσεις θεμάτων Αξιολόγησης

Αναλύσεις θεμάτων Προϋπολογισμού

Εκπαιδεύσεις Δαπανών

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών Ν5036_23 (άρθρο 90)

Θεσμικό πλαίσιο διαγραφών οφειλών

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Προβλέψεις

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

Άυλα πάγια

Ενσώματα πάγια

Θεσμικό πλαίσιο εκλογής προεδρείου ΔΣ

Θεσμικό πλαίσιο εκκαθάρισης ενταλματοποίησης δαπάνης

Θεσμικό πλαίσιο Άθλησης για Όλους

Εκπαιδεύσεις Ταμειακής

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικής Αστυνομίας

Θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Αναλύσεις θεμάτων ΟΠΔ Παρατηρητηρίου

Θεσμικό πλαίσιο Παιδικών Σταθμών

Θεσμικό πλαίσιο ΟΠΔ

Δημοτικά τέλη

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης ΣΜΕ μέσω ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο σχολικών επιτροπών

Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το Προσοντολόγιο 85_2022

Αναλύσεις θεμάτων κινητικότητας

Θεσμικό πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας

Ψηφιακές υπηρεσίες δημοσίου

Θεσμικό πλαίσιο αιρετών

Αναλύσεις θεμάτων Δημόσιων Συμβάσεων

Θεσμικό πλαίσιο άδειας μητρότητας

Μεταφορά χρ διαθεσίμων στην ΤτΕ

Ζώα Συντροφιάς

Αναλύσεις θεμάτων ανάληψης υποχρέωσης

Θεσμικό πλαίσιο ανατροπών δεσμεύσεων

Θεσμικό πλαίσιο Μητρώου Πολιτών

Ενεργειακά

Τηλεργασία

Θεσμικό πλαίσιο ΚΗΜΔΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΔΗΣΥ (ΕΑΑΔΗΣΥ)

Ασφαλιστικά Συντάξεις

Ληξίαρχος

Θέματα Προσωπικού

Θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης χώρου

Θεσμικό πλαίσιο άδειας άνευ αποδοχών

Κωδικοί Δαπανών Προϋπολογισμού

Προσλήψεις προσωπικού

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών με το Ν 4611 19

Μισθώσεις

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019

Οικονομική Επιτροπή 2019

Θεσμικό πλαίσιο ωραρίου εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο μητρώου εργαζομένων

Θεσμικό πλαίσιο νομιμότητα πρόσληψης μετάταξης

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 2μήνων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων χωρίς ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης μέχρι 5 ημερομήσθια

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής προσωπικού

Αναλύσεις θεμάτων Υποβολής στοιχείων

Θεσμικό πλαίσιο Υποβολής Στοιχείων

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτήσεις ΟΠΔ

Θεσμικό πλαίσιο πολυετών δαπανών

Αναλύσεις θεμάτων προϊσταμένων

Θεσμικό πλαίσιο προϊσταμένων

Θεσμικό πλαίσιο αναρρωτικής άδειας

Θεσμικό πλαίσιο εκλογής μελών επιτροπών

Θεσμικό πλαίσιο ΕΣΗΔΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο άδειας διευκολύνσεων

Θεσμικό πλαίσιο συμβάσεων καθαριότητας

Λογιστικά λάθη

Λογιστικές εκτιμήσεις

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Συμφωνίες παραχώρησης

Η απογραφή έναρξης

Δικαιολογητικά Δαπανών-Κρατήσεις

Θεσμικό πλαίσιο κοινωφελών προγραμμάτων

Έννοιες ΠΔ 54/18

Αρμοδιότητες Δήμων

Θεσμικό πλαίσιο μητρώου δεσμεύσεων

Θεσμικό πλαίσιο Φορολογικών ΔΕ

Ερώτησεις Απαντήσεις από ΥΠΕΣ

Θεσμικό πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων

Πρόγραμμα "Α Τρίτσης"

Θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης αιγιαλών

Κοινόχρηστοι χώροι

Θεσμικό πλαίσιο Αναπτυξιακών ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών Ν 4152 2013

Θεσμικό πλαίσιο ειδικής άδειας αιρετών

Θεσμικό πλαίσιο Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικών ΔΕ

Θεσμικό πλαίσιο πάγιας προκαταβολής

Θεσμικό πλαίσιο συνδικαλιστικής άδειας

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Γενικού Γραμματέα

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Περιουσία ΟΤΑ

Συμβούλιο Μεταναστών

Θεσμικό πλαίσιο μετακίνησης προσωπικού

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Κοινοτήτων

Θεσμικό πλαίσιο Τοπικών Κοινοτήτων

Αρμοδιότητα υπηρεσίας εσόδων

Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης εσόδων

Θεσμικό πλαίσιο κανονικής άδειας ΙΔΑΧ

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Δημάρχου

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΣΜΕ

Αναλύσεις θεμάτων αποσπάσεων

Θεσμικό πλαίσιο κρατήσεων

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Θεσμικό πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου

Προδικαστικές προσφυγές

Αναλύσεις Νόμου 4483 2017

Θεσμικό πλαίσιο αυθαίρετης δόμησης

Θεσμικό πλαίσιο αθλητικών εγκαταστάσεων

Θεσμικό πλαίσιο διοικητικών εγγράφων

Θεσμικό πλαίσιο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων ΟΤΑ

Δικαστικές αποφάσεις

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων μέσω ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο μετατροπής συμβάσεων

Θεσμικό πλαίσιο ανταποδοτικών τελών

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Δικηγόρου

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ίδιας κατηγορίας

Θεσμικό πλαίσιο αιγιαλού

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης ΣΜΕ χωρίς ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο αποσβεστικής προθεσμίας

Θεσμικό πλαίσιο υπερωριακής εργασίας

Δημοτικά κοιμητήρια

Κατατάξεις υπαλλήλων

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Προσωπικό ΠΕ

Προσωπικό ΥΕ

Προσωπικό ΤΕ

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών Ν 4321 15

Θεσμικό πλαίσιο προσφυγών

Θεσμικό πλαίσιο κοινοποίησης αποσπασμάτων

Αναλύσεις θεμάτων Αναμορφώσεων

Θεσμικό πλαίσιο σχολικών φυλάκων

Διαδικασίες ΔΕ, ΑΕ, Κοινωφελών

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας προέδρου ΔΣ

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Συμπαραστάτη

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικού Συμβουλίου

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικής Επιτροπής

Κοινόχρηστη Περιουσία

Περιουσία Λιμενικών Ταμείων

Αρμοδιότητες ΕλΣυν

Μετατροπή ΔΕ σε μονομετοχική ΑΕ

Μετατροπή ΔΕ σε ΑΕ

Θεσμικό πλαίσιο βεβαιωτικού καταλόγου

Θεσμικό πλαίσιο οίκοθεν βεβαίωσης

Διαδικασίες πρόσληψης ΙΔΟΧ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε γραφεία βουλευτών

Θεσμικό πλαίσιο ειδικών αδειών

Θεσμικό πλαίσιο Εκτελεστικής Επιτροπής

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στη ΚΕΔΚΕ/ΤΕΔΚ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε κοινωφελή

Θεσμικό πλαίσιο Προσωπικού ΔΕ

Δήμαρχοι

Αναλύσεις Ταμειακής υπηρεσίας

Αναλύσεις θεμάτων περιορισμού προσλήψεων

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στον ίδιο ΟΤΑ

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών

Αναλύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Ανώνυμων Εταιρειών

Αναλύσεις θεμάτων ειδικών συμβούλων

Αναλύσεις θεμάτων μετατάξεων

Ερωτήσεις διπλογραφικής λογιστικής

Θεσμικό πλαίσιο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θεσμικό πλαίσιο Αναμορφώσεων

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο διπλογραφικού

Αναλύσεις θεμάτων οργάνων διοίκησης

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Αντιδημάρχου

Αναλύσεις θεμάτων πειθαρχικού δικαίου

Αναλύσεις Οικονομικών Δημοτικών Επιχειρήσεων

Αναλύσεις θεμάτων Επιχειρησιακών

Αναλύσεις απογραφής έναρξης

Εκπαιδεύσεις Επιχειρησιακά