Αρχική Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Περιήγηση ετικετών

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

8 αποτελέσματα

Κυρώσεις μη υποβολής της Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28, η Δ.Π.Κ. δεν θεωρείται ανακριβής ή ελλιπής σε περίπτωση μη ουσιώδους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα από πρόσκληση της Επιτροπής Ελέγχου, αποδεικνύεται η νομιμότητα της πηγής προέλευσης ή η εκ παραδρομής λανθασμένη αναγραφή στη δήλωση του στοιχείου που ανακριβώς έχει δηλωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 30.

Έλεγχοι Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.1 περ. α. του άρθρου 25, ο έλεγχος των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. των υπόχρεων προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 3 ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο.

Περιεχόμενο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 19, στη Δ.Π.Κ. αναφέρονται λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την ημερομηνία υποβολής της Δ.Π.Κ. προσωπικά, υπηρεσιακά και φορολογικά στοιχεία των υπόχρεων.

Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση αμφισβητήσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται θέματα για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως ποιο είναι υπόχρεοι, ποια τα στοιχεία της δήλωσης, ο έλεγχος της δήλωσης, οι κυρώσεις μη υποβολής και άλλα.

Χρόνος υποβολής Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18, η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β’

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιρετοί Γενικά

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.