Αρχική ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

5 αποτελέσματα

Επιτροπή εκποίησης ακινήτων No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 186 του Ν.3463/06, το δημοτικό συμβούλιο, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται απευθείας και χωρίς δημοπρασία να εκποιεί δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα

Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου-μίσθωσης για στέγαση σχολικών μονάδων No ratings yet.

Στα πλαίσια αρμοδιότητας των Δήμων στο τομέα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 περ.14 του Ν.3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014, η συγκρότηση επιτροπής.

Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/10, το δημοτικό συμβούλιο, με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές με σκοπό την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του

Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1568/1985, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας , αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην επιχείρηση.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Υποκατηγορία

Επιτροπές Γενικά