Αρχική ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/16
Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/16

10 αποτελέσματα

Ανοιχτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (διεθνής) προμηθειών/υπηρεσιών No ratings yet.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτείται να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "άνω των ορίων", για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη σε ετήσια βάση από το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (221.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Ανοιχτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων προμηθειών/υπηρεσιών No ratings yet.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "κάτω των ορίων" για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία σε ετήσια βάση είναι μικρότερη των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (221.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών No ratings yet.

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Απευθείας ανάθεση προμηθειών No ratings yet.

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Δημοσιεύσεις Προμηθειών (Ν. 4412/16) No ratings yet.

H υποχρέωση δημοσίευσης στον Τύπο, προκύπτει από τις μεταβατικές διατάξεις ισχύος των δημοσιεύσεων του Ν.4412/16 (περ. 68 & περ. 82, παρ.1 άρθρου 377 για παροχή υπηρεσιών και για προμήθειες αντίστοιχα ως έχουν τροποποιηθεί) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3548/07.

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση No ratings yet.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αποτελεί μία ειδική περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δεν διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά την σύνταξη προκηρύξεων και διακηρύξεων, την υποβολή και αξιολόγηση προσφορών κ.λπ.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) No ratings yet.

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με συνολική εκτιμώμενη αξία ομοειδών δαπανών που κατ’ έτος είναι ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/16 περί απευθείας ανάθεσης (δηλαδή των 30.000€ για προμήθειες και υπηρεσίες).

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ) No ratings yet.

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με συνολική εκτιμώμενη αξία ομοειδών δαπανών που κατ’ έτος είναι ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/16 περί απευθείας ανάθεσης (δηλαδή των 30.000€ για προμήθειες και υπηρεσίες).

Προδικαστικές Προσφυγές (Βιβλίο IV του Ν.4412/16) No ratings yet.

Οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Δημόσιες Συμβάσεις

Υποκατηγορία

Έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ανάληψη υποχρέωσης

Αρμόδιοι υπογραφών

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνιστική διαδικασία

Διακηρύξεις - Μελέτες

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

ΕΕΕΣ

Εγγυήσεις - Συμφωνητικά & λοιποί όροι σύμβασης

Ελεγκτικό Συνέδριο

Επιλογή Αναδόχου

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

ΚΗΜΔΗΣ

Καθορισμός είδους σύμβασης (μεικτές συμβάσεις)

Κατάτμηση

Κατεπείγον

Λόγοι αποκλεισμού και αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά συμμετοχής/ δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Παροχή υπηρεσίας ή Έργο

Προδικαστική προσφυγή

Προληπτικός έλεγχος

Προσυμβατικός έλεγχος

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών

Ψηφιακή υπογραφή

Tags

Προδικαστικές προσφυγές

Διαδικασίες ανάληψης υποχρέωσης