Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 αποτελέσματα

Επιλογή και τήρηση ωραρίου εργασίας No ratings yet.

Η δήλωση επιλογής του ωρών προσέλευσης στην εργασία και αποχώρησης από αυτήν, υποβάλλεται σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

Καθημερινό ωράριο εργασίας No ratings yet.

Οι ώρες και ημέρες εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ΟΤΑ Ά βαθμού ορίζονται από το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011.

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΟΤΑ No ratings yet.

Με τον όρο υπερωριακή εργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται από τους υπαλλήλους πέραν του νόμιμου καθημερινού ωραρίου εργασίας τους. Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.3584/07.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Ωράριο εργασίας

Tags

Μισθολόγιο Δημοσίου