Αρχική ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΠΔΔ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΠΔΔ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

17 αποτελέσματα

Αποφάσεις-εποπτεία ΝΠΔΔ No ratings yet.

Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απα.ιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή και τα μέλη τους.

Ασυμβίβαστα-αντιμισθια αιρετών ΝΠΔΔ No ratings yet.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146 του ΔΚΚ.

Οικονομικά συνδέσμων No ratings yet.

Πόροι του Συνδέσμου είναι (άρθρο 249 του ΔΚΚ ): α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του, β) οι ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών του, γ) δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, δ) οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου, και ε) κάθε άλλη πηγή.

Όργανα διοίκησης ΝΠΔΔ No ratings yet.

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 236 του ΔΚΚ. οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ΝΠΔΔ.

Προϋπολογισμός των ΝΠΔΔ – Συνδέσμων – Ιδρυμάτων No ratings yet.

Τα οικονομικά των δημοτικών ΝΠΔΔ, ο προϋπολογισμός, οι διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών και εσόδων, τα φορολογικά θέματα, ο προγραμματισμός δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα θέματα των ΟΤΑ. Εφαρμόζονται σε απλούστερη μορφή και έχουν ορισμένες ιδιομορφίες.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Οικονομικά των ΝΠΔΔ Συνδέσμων Ιδρυμάτων

Μητρώο ΝΠΔΔ

Σύνδεσμοι

ΝΠΔΔ ΟΤΑ