Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

36 αποτελέσματα

Αποστολή αιτημάτων (ιδοχ-σμε) No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4305/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4554/18 τέθηκε αποκλειστική προσθεσμία δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Αποστολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού No ratings yet.

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ. Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία που ακολουθούμε καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Απόφαση Κατανομής No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.21 του άρθρου 9 του Ν.4057/12 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4275/14 η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

Διαδικασία πρόσληψης 8μηνου προσωπικού σε Δήμο μέσω ΑΣΕΠ No ratings yet.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει και στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06 σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/12 (ΦΕΚ 54 Α/14-3-2012) ''Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου'', που αφορά έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων εποχικού προσωπικού.

Διαδικασία πρόσληψης 8μηνου προσωπικού σε Δήμο χωρίς ΑΣΕΠ No ratings yet.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει, υπάγεται όμως στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06 σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/12.

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) μέσω ΑΣΕΠ No ratings yet.

Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν.2527/97 και εντάσσεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014, προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006

Ένταξη Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού No ratings yet.

Με τη διάταξη του άρθρου 91 του ν.4583/18 προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.

Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων 2023 No ratings yet.

Με το άρθρο 51 του Ν.4622/2019 θεσπίστηκε ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματοων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 No ratings yet.

Με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023, περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα υιοθετήθηκε μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.

Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2025 No ratings yet.

Για το προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2025, τα αιτήματα για τη πρόσληψη τόσο του τακτικού προσωπικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 10-7-2024 έως 24-7-2024 μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/91/οικ.12793/10.7.2024 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024 No ratings yet.

Για το προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024, τα αιτήματα για τη πρόσληψη τακτικού προσωπικού υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2023 έως 23/8/2023 μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/1.8.2023 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.

Πολυετής Προγραμματισμός προσλήψεων 2023-2026 No ratings yet.

Στα πλαίσια των διατάξεων του ν.4590/2019, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21.2.2022, του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποτυπώσουν και να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις ανάγκες, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους, ως εποπτεύων φορέας αυτών, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό τακτικού προσωπικού,

Πολυετής Προγραμματισμός προσλήψεων 2024-2027 No ratings yet.

τα πλαίσια των διατάξεων του ν.4590/2019, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.1.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποτυπώσουν και να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις ανάγκες, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους, ως εποπτεύων φορέας αυτών, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό τακτικού προσωπικού

Προγραμαμτισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών ΟΤΑ No ratings yet.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4369/16, οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016

Προγραμματισμός Προσλήψεων No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού (μόνιμο, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί θητεία, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/06.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Δικηγόροι

Προσλήψεις

Tags

Αιτήματα πρόσληψης προσωπικού

Προγραμματισμός Προσλήψεων

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΣΜΕ

Διαδικασίες πρόσληψης ΙΔΟΧ