Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

4 αποτελέσματα

Διαμόρφωση κοιμητηρίων No ratings yet.

Στο άρθρο 6 της ΚΥΑ με αριθμό Α5/1210 ΤΗΣ 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ-424Β') ''Περί όρων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων'' ορίζεται ότι τα κοιμητήρια πρέπει να περιφράσσονται με τοίχο ή άλλη περίφραξη που να παρεμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο σ' αυτά ατόμων ή ζώων.

Ίδρυση κοιμητηρίων No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 582/1968, τα κοιμητήρια, ιδρύονται από τους δήμους εντός της διοικητικής περιφερείας αυτών, με πρόταση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μετά σύμφωνη γνώμη του οικείου νομιάτρου.

Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων No ratings yet.

Βάσει του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968, τα δικαιώματα ταφής και η εν γένει λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, ρυθμίζονται με σχετικό κανονισμό που ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Εσοδα

Περιουσία

Υποκατηγορία

Δημοτική περιουσία

Tags

Δημοτικά κοιμητήρια