Αρχική ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16 αποτελέσματα

Άμισθοι σύμβουλοι No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 ο Δήμαρχος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.

Αντιδήμαρχοι No ratings yet.

Οι Αντιδήμαρχοι επικουρούν το Δήμαρχο. Αντιδήμαρχοι είναι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59, οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ` ύλην και κατά τόπο.

Αντιδήμαρχοι (από 01.01.2024) No ratings yet.

Οι Αντιδήμαρχοι επικουρούν το Δήμαρχο. Αντιδήμαρχοι είναι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59, οι σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Δήμαρχος No ratings yet.

Ο Δήμαρχος βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης καθότι είναι ο πολιτικοδιοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης.

Δημοτικό Συμβούλιο No ratings yet.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Δημοτικό Συμβούλιο (από 01.01.2024) No ratings yet.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Δημοτικός Διαμεσολαβητής No ratings yet.

Στο άρθρο 153 του ν.4555/18, αποτυπώνονται οι γενικές αρχές που διέπουν την τοπική διαμεσολάβηση. Η δημοτική διαμεσολάβηση ασκείται με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Επιτροπή ποιότητας ζωής No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συνίσταται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πρόκειται για όργανο με αποφασιστικές και εισηγητικές αρμοδιότητες σχετικές με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου.

Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3852/10, όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι: α) Το συμβούλιο της κοινότητας και β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.

Οικονομική επιτροπή No ratings yet.

Σε όλους τους Δήμους συνίσταται και λειτουργεί μία Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται σε κάθε Δήμο της χώρας η συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών και προσφύγων με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Υποκατηγορία

Αρμοδιότητες και λειτουργία οργάνων διοίκησης

Tags

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Αντιδήμαρχοι

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019

Οικονομική Επιτροπή 2019

Συμβούλιο Μεταναστών

Δήμαρχοι