Αρχική Ερωτήσεις Δημοσίων Συμβάσεων
Περιήγηση ετικετών

Ερωτήσεις Δημοσίων Συμβάσεων

1031 αποτελέσματα

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021 με απόφαση του κάθε δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών α) μεταξύ τους, β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηροδρόμου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία , μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές. Επιπροσθέτως, η λειτουργία κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο θα υπάγεται στις καθοριζόμενες ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για τις θέσεις στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021.(Εγκ. 65251/27-06-2022 Υπ. Ανάπτυξης) Στον Δήμο μας μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αντίστοιχη χωροταξική μελέτη και δεν έχει παρθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου βάσει της χωροταξικής μελέτης με την οποία εντός των ορίων του δήμου καθορίζονται οι ανωτέρω αποστάσεις. Στις 29-05-2024 κατατέθηκε αίτηση πολίτη για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση ΚΑΝΤΙΝΑΣ (ΚΑΔ 1 56.10.19.01- υπηρεσίες γευμάτων) που παρέχονται από κινητές καντίνες που λειτουργούν υπαίθρια σε ιδιωτικό χώρο και η ερώτηση είναι αν πρέπει να χορηγηθεί ή όχι η ζητούμενη βεβαίωση. Σημειωτέον η καντίνα στη θέση που θα τοποθετηθεί απέχει από κοντινό εστιατόριο σε απόσταση 40 μέτρων. Με εκτίμηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ No ratings yet.

Από την 1/6/2024 που θα γίνει η έναρξη χρήσης ηλεκτρονικού τιμολόγιού θα ήθελα να μας ενημερώσετε εάν θα υπάρξει τυχόν παράταση για την αποδοχή τιμολογίων μη ηλεκτρονικών;

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 29/5/24 No ratings yet.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕ΄ΛΙΞΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/5/2016 ΜΑΣ ΡΩΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 1/6/2024

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΗΤΡΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ No ratings yet.

Σε διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών φύλαξης που εκκινήθηκε τον 11/2021 και βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης, μπορώ να εφαρμόσω τον τύπο της αναπροσαρμογής τιμής , λόγω αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου το 2022, το 2023 και το 2024 και να την συμπεριλάβω στο συνολικό ποσό της κατακύρωσης? Επισημαίνεται ότι υπάρχει η σχετική πίστωση.Ο τίτλος κτήσης, ως Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (ΠΠΥ) εκδίδεται, ήτοι: Α) Από έναν υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση, εταιρία κ.ο.κ.) προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Β) Στο όνομα του ιδιώτη, τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποίησε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Από τα όσα εκτενών αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει το εξής ερώτημα: Είναι δυνατό ο Τίτλος Κτήσης (ΠΠΥ) να είναι το παραστατικό που έπεται μίας δημόσιας σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, με δεδομένο ότι ο «Ιδιώτης» που παρέχει υπηρεσίες δεν είναι «Οικονομικός Φορέας»;

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ No ratings yet.

Οι διατάξεις του του σημείου 5 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, ορίζουν: «5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών». Ο τίτλος κτήσης, ως Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (ΠΠΥ) εκδίδεται, ήτοι: Α) Από έναν υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση, εταιρία κ.ο.κ.) προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Β) Στο όνομα του ιδιώτη, τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποίησε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Από τα όσα εκτενών αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει το εξής ερώτημα: Είναι δυνατό ο Τίτλος Κτήσης (ΠΠΥ) να είναι το παραστατικό που έπεται μίας δημόσιας σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, με δεδομένο ότι ο «Ιδιώτης» που παρέχει υπηρεσίες δεν είναι «Οικονομικός Φορέας»;

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ No ratings yet.

Σε ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαραίνουν τον ανάδοχο του διαγωνισμού. Πώς προχωράει η διαδικασία της πληρωμής; Κόβεται τιμολόγιο με τα στοιχεία του αναδόχου και παρακρατείται το ποσό από την πληρωμή του αναδόχου; Ή κόβεται απευθείας τιμολόγια στα στοιχεία του αναδόχου οποίος προβαίνει απευθείας στην πληρωμή προς τις εφημερίδες;

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΕ No ratings yet.

Καλησπέρα, Στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της κατακύρωσης διαγωνισμού άνω των ορίων λόγω απόρριψης της απόφασης κατακύρωσης και έχοντας δημοσιευτεί η προκήρυξη στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της Ε.Ε. στην αρχή, πρέπει να γίνει αντίστοιχα δημοσίευση γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης χωρίς ανάδοχο; Ευχαριστώ.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ No ratings yet.

Καλημέρα, Σας παρακαλούμε πολύ για την απάντηση σας στο ακόλουθο ερώτημα: Σε διαγωνισμό που διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ δύναται να γίνουν αποδεκτά έγγραφα που είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα μέσω του gov.gr βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4727/2020 και φέρουν σχετική ηλεκτρονική σφραγίδα του ΥΨΗΔ Σημειώνεται ότι το ερώτημα αφορά το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων π.χ. τεχνική προσφορά, έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.λ.π και όχι μόνο τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις. (Νομίζω ότι επί του θέματος έχει εκδοθεί ήδη απόφαση από την ΕΑΔΗΣΥ, την οποία αναζητώ) Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ No ratings yet.

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο εξής: Σε απευθείας ανάθεση, η οποία ξεκίνησε η διαδικασία το Δεκέμβριο 2023 (τεκμηριωμένο αίτημα, έκδοση Α.Α.Υ., πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) όμως η απόφαση ανάθεσης όπως και η σύμβαση υπογράφηκαν το έτος 2024, προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού των απευθείας αναθέσεων και να μην υπάρξει κατάτμηση η εν λόγω διαδικασία ποιο έτος βαραίνει το 2023 ή 2024 ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ No ratings yet.

Καλημέρα , Στον Δήμο μας προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών. Ο διαγωνισμός αποτελούνταν από τρία τμήματα. Για τα τμήματα 1 και 2 δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ενώ για το τμήμα 3 υποβλήθηκε μία προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο για το τμήμα 3 να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν εξέτασε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, αλλά γνωμοδότησε προς το αρμόδιο όργανο την ματαίωση του διαγωνισμού (απένταξη από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, μη υποβολή προσφοράς για τα βασικά τμήματα της τεχνικής μελέτης τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών). Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε την ματαίωση της διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάνοντας δεκτή την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η απόφαση της ματαίωσης του διαγωνισμού κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο ο οποίος δεν υπέβαλλε προδικαστική προσφυγή . Τα ερωτήματα που τίθεται είναι : 1) Απαιτείται έλεγχος νομιμότητας της απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο ( Ελεγκτικό Συνέδριο); 2) Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, η διενέργεια του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστεί διαδικασία ή θα πρέπει να συνδεθεί με την νυν διαγωνιστική διαδικασία ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ No ratings yet.

Καλημέρα σας. Επικοινωνώ μαζί σας για να σας θέσω το Παρακάτω ερώτημα. Στον Διαγωνισμό Τροφίμων του φορέα μας στην Ομάδα του Οπωροπωλείου, ο Οικονομικός φορέας, έχει κάνει οικονομική προσφορά στην οποία οι τιμές των ιδίων προσφερόμενων προϊόντων διαφέρουν από Υπο-ομάδα σε Υπο-ομάδα. Για Παράδειγμα τα αχλάδια που προσφέρονται στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν διαφορετική τιμή προσφοράς από τα αχλάδια που προσφέρονται για τα ΚΑΠΗ. Φυσικά οι ποσότητες σε κάθε υπο-ομάδα είναι διαφορετικές. Είναι νόμιμη αυτή η διαφοροποίηση στην τιμολόγηση των ιδίων προσφερόμενων προϊόντων μέσα στην ιδιά οικονομική προσφορά; Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ No ratings yet.

Σχετικά με τον ορισμό των επιτροπών παραλαβής για τις προμήθειες και υπηρεσίες του Δήμου δημιουργήθηκε το ερώτημα αν είναι ορθό να οριστεί μία επιτροπή για όλες τις συμβάσεις των προμηθειών και μία επιτροπή για όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών είτε αφορά διαγωνισμούς είτε αφορά απευθείας αναθέσεις. Έως σήμερα οριζόταν με απόφαση της Οικονομικής μια επιτροπή παραλαβής προμηθειών και μία επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για τις απευθείας αναθέσεις και ξεχωριστές επιτροπές για τους ετήσιους διαγωνισμούς οι οποίοι ήταν σε προγραμματισμό. Για όσους διαγωνισμούς δεν ήταν προγραμματισμένοι οριζόταν κάθε φορά νέα επιτροπή για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ποια είναι η σωστή διαδικασία?

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ No ratings yet.

Καλημέρα σας και καλό μήνα. Επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να μας απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Δήμου μας (Προμήθεια Τροφίμων) ένας οικονομικός φορέας που συμμετείχε στη διαδικασία σε δυο από τις ομάδες του Διαγωνισμού, ανάρτησε ηλεκτρονικά δυο φορές την ιδιά εγγυητική επιστολή, η οποία αντιστοιχούσε στην πρώτη, αλλά αναρτήθηκε εκ παραδρομής και στη δεύτερη ομάδα. Κατά το άνοιγμα των φυσικών φακέλων ο οικονομικός φορέας έχει τοποθετήσει κανονικά τις δυο εγγυητικές επιστολές για τις ομάδες στις οποίες συμμετείχε. Το ερώτημα μας είναι αν θα πρέπει να απορρίψουμε τον οικονομικό φορέα για την ομάδα που συμμετείχε λόγω λάθος ανάρτησης εγγυητικής επιστολής στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας αποτελεί και τον μοναδικό ο οποίος υπέβαλλε προσφορά στην υπό εξέταση ομάδα. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ No ratings yet.

Καλημέρα σας, συνεχίζοντας το χθεσινό ερώτημά μου για την ανάρτηση της περίληψης στο ΚΗΜΔΗΣ, θα ήθελα να κάνω ακόμη 1 ερώτηση: Στοιχειοθετείται υποχρέωση του εκάστοτε Φορέα για ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, σε διαγωνισμούς άνω των ορίων, της προκήρυξης/γνωστοποίησης που αποστέλλουμε στην εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων; Εννοείται ότι έχουμε αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ την πλήρη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ No ratings yet.

Καλημέρα σας, λόγω εκτάκτου γεγονότος που αφορά βλάβη στις σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης Λυκείου και διαρροής, ακολουθήσαμε την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επισκευή και αντικατάστασή τους, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 18.000€. Τα ερωτήματα μου έχουν να κάνουν με τα εξής: 1. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν και μόνο ανάδοχο ή απαιτούνται περισσότεροι; 2. Είναι απαραίτητη έγγραφη πρόσκληση προς έναν ή πολλούς αναδόχους, το οποίο δύναται να αποτελέσει δικαιολογητικό του χρηματικού εντάλματος; 3. Aπαιτείται απαραίτητα Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών; Ευχαριστώ!!

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ No ratings yet.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No ratings yet.

Σε διαγωνισμό στα πλαίσια του ΤΕΒΑ για παροχή ορισμένων υπηρεσιών που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2023 λόγω της αλλαγής διοίκησης στο Δήμο καθυστερήσε και ενώ στο άρθρο 6 γράφει ότι "6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται εως 31/03/2024. " στάλθηκε πρόσκληση για δικαιολογητικά κατακύρωσης τον Απρίλιο του 2024 τα οποία υποβλήθηκαν εγκαίρως από τους προσωρινούς αναδόχους. Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να συνεχιστεί ο διαγωνισμός, εφόσον υπάρχει ασάφεια στη διάρκεια της σύμβασης; Πρόθεση της διοίκησης είναι η ημ/νία να γίνει 31/10/2024.

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΣΧΥ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ 110/2024; No ratings yet.

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αρίθ. 184/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: ΨΣ64Ω9Ι-Ρ1Σ), εγκρίθηκε στις 15/6/2021 η συγκρότηση Επιτροπής για παραλαβή συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη των 30.000 (διαδικασία απευθείας ανάθεσης)

Στις 16/4/2024 κατόπιν συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα εκδόθηκε μία νέα απόφαση υπ' αρίθ. 110/2024 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΕΩ9Ι-ΞΥΞ) η οποία ανακαλεί την προηγούμενη υπ' αρίθ. απόφαση 184/2021.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 110/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, εγκρίνεται ότι δεν απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (για τις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης) για την παραλαβή του Φυσικού Αντικειμένου Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν η νέα απόφαση (υπ' αρίθ. 110/2024) καταλαμβάνει ισχύ μόνο για τις καινούργιες διαδικασίες ή ισχύει και για τις άλλες διαδικασίες που είναι ήδη σε διαδικασία ανάθεσης;

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ No ratings yet.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΕΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ;
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Δαπάνες Γενικά

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημόσιες Συμβάσεις

Διοικητικά - Οργάνωση

Διοικητικά - Οργάνωση

Εσοδα

Κλεισθένης

Κληροδοτήματα

Περιουσία

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προσωπικό

Προϋπολογισμός

Ταμειακή Διαχείριση

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Φορολογικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έκπτωση αναδόχου / ματαίωση σύμβασης

Έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Έξοδα μετακίνησης

Αδειοδοτήσεις

Ακίνητα

Ανάληψη υποχρέωσης

Αναθεώρηση τιμής

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων

Αποζημίωση

Αρμόδιοι υπογραφών

Ασυμβίβαστο/Σύγκρουση συμφερόντων

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοτικές Ενότητες

Δημοτικές Επιχειρησεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβούλευση

Διαγωνιστική διαδικασία

Διακηρύξεις - Μελέτες

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Δικαίωμα Προαίρεσης

Δικηγόροι

Διοικητική λειτουργία ΟΤΑ

Δωρεές - παραχωρήσεις

ΕΕΕΣ

Εγγυήσεις - Συμφωνητικά & λοιποί όροι σύμβασης

Εκλογές - εκλογικό σύστημα

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ελεγχος Δαπανών

Ενστάσεις

Εξαιρέσεις Ν.4412/2016

Επιλογή Αναδόχου

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΕΠ

ΚΗΜΔΗΣ

Καθορισμός είδους σύμβασης (μεικτές συμβάσεις)

Κατάτμηση

Κατάτμηση

Κατακύρωση μικρότερης- μεγαλύτερης ποσότητας

Κατεπείγον

Κοινωνικές υπηρεσίες

Κρατήσεις

Κωδικοί προϋπολογισμού δαπανών

Λόγοι αποκλεισμού και αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά συμμετοχής/ δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών

Μισθώσεις

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί σταθμοί

Παράταση συμβάσεων

Παρέκκλιση παρ.10, άρθ.6, Ν.4412/16

Παροχή υπηρεσίας ή Έργο

Πολυετείς υποχρεώσεις

Ποσοστό έκπτωσης - Καύσιμα

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προδικαστική προσφυγή

Προδικαστική προσφυγή

Προσλήψεις

Προσυμβατικός έλεγχος

Πρωτόκολλο Παραλαβής

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρυθμίσεις οφειλών

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Συγχρηματοδοτούμενα

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμβολαιογράφοι

Σχολικές επιτροπές

Τροποποίηση συμβάσεων

Τροποποιήσεις περί του Ν.4412/2016

Φορολογικά - Φ.Π.Α

Φορολογική - Ασφαλιστική - Δημοτική ενημερότητα

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων

Χρηματικές προκαταβολές

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών

Ψηφιακή υπογραφή