Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Μονάδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, προγραμματισμού, καθώς και σε οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, εργασιακά θέματα. Ασχολείται με την εποπτεία λογιστηρίων και την τήρηση βιβλίων, απευθυνόμενη σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και σε ιδιωτικές, Δημόσιες και Δημοτικές επχειρήσεις.

Η διοίκηση της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ δείχνοντας σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος, δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτοντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
Πλαίσιο των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας αποτελούν η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον εκ των δραστηριοτήτων της, οι συνεχείς δράσεις ανακύκλωσης, η κατάλληλη διάθεση αποβλήτων, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.

Η εταιρεία δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση.

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.