Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ

21 αποτελέσματα

Περιέχει υποκατηγορίες σε θέματα διαχείρισης εσόδων (βεβαίωση, προσφυγή, διαγραφή, ανταποδοτικά τέλη κ.λ.π.)

Διαγραφή οφειλών No ratings yet.

Στην ενότητα αυτή, αναλύεται ο ορισμός του όρου «δημόσιος υπόλογος», καθώς και οι περιπτώσεις που παρουσιαστεί έλλειμμα στο ταμείο του ΟΤΑ και ποιος φέρει ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση.

Ειδικότητα εσόδων No ratings yet.

Ορισμένα από τα έσοδα των ΟΤΑ (είτε προέρχονται από χρηματοδοτήσεις είτε είναι ίδια έσοδα) έχουν συγκεκριμένο προορισμό και πρέπει να δαπανώνται για κάποιο σκοπό. Τα έσοδα αυτά ορίζονται σαν ειδικευμένα.

Έννοια βεβαίωσης εσόδων No ratings yet.

Βεβαίωση εσόδου νοείται, η σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκκαθάριση οποιασδήποτε απαίτησης των δήμων και ο προσδιορισμός του ποσού αυτής, του προσώπου του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται, η οποία διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και όργανα των δήμων

Επιβολή Εσόδων No ratings yet.

Όπως ορίζει το άρθρο 102,παρ.5 του συντάγματος: «Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης»

Κανονιστικές αποφάσεις για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών No ratings yet.

Οι κανονιστικές αποφάσεις για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών είναι ειδικού χαρακτήρα κανονιστικές αποφάσεις και δεν πρέπει να τις συγχέουμε με τις κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ. Λαμβάνονται για την επιβολή τελών κλπ.

Παρακολούθηση εκτέλεσης ανταποδοτικών No ratings yet.

Η παρακολούθηση εκτέλεσης των ανταποδοτικών τελών γίνεται σήμερα (όταν γίνεται) με διάφορους εμπειρικούς κυρίως τρόπους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη παρακολούθηση του επιπέδου εκτέλεσης στα επίπεδα εσόδων και εξόδων

Προσφυγές No ratings yet.

Με την κοινοποίηση του αποσπάσματος δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ασκήσουν τα ένδικα μέσα κατά της εγγραφής των οφειλών τους.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Έλεγχος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων

Ανταποδοτικά τέλη

Βεβαίωση εσόδων

Γενικά θέματα εσόδων

Διαγραφή οφειλών

Διαχείριση προσφυγών

Ειδικότητα εσόδων

Επιβολή εσόδων