Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15 αποτελέσματα

Απογραφή προσωπικού No ratings yet.

Με την ΚΥΑ 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ 784 Β/4-6-2010) «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζονται οι υπόχρεοι προς απογραφή  καθώς και η διαδικασία που απαιτείται.

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει του Ν.4368/16 No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους, συνδέσμους, δημοτικά νπδδ και δημοτικά ιδρύματα), υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ειδικότερα η εν λόγω διάταξη, να αυξήσουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Γιατρός και Τεχνικός ασφαλείας No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3850/10 ''Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων'', όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και περισσότερους από 50 εργαζόμενους, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

Έλεγχος νομιμότητας-γνησιότητας δικαιολογητικών πρόσληψης No ratings yet.

Το ΥΔΜΗΔ με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24-05-2013 εγκύκλιο ενημέρωσε τις Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού των υπηρεσιών, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων, να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων τους και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων.

Ληξίαρχος No ratings yet.

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.344/76, ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο ληξίαρχος είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος αναπληρώνεται από τους νόμιμους αναπληρωτές του. Σε περίπτωση που περισσότερες ληξιαρχικές περιφέρειες συμπτυχθούν σε μία, ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ένας από τους Δημάρχους.

Μητρώο εργαζομένων No ratings yet.

Το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων συγκροτείται αμέσως μετά το διορισμό του υπαλλήλου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση.

Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας No ratings yet.

Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας Στο άρθρο 9 του ν.5003/22, αποτυπώνεται η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Γενικά θέματα προσωπικού

Δημοτική Αστυνομία

Προσλήψεις

Ωράριο εργασίας

Tags

Δημοτική αστυνομία

Προσωπικό ΥΕ

Ληξίαρχος

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Προσωπικό ΠΕ

Προσωπικό ΤΕ