Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

44 αποτελέσματα

Περιλαμβάνει υποκατηγορίες σε θέματα λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας, όπως είσπραξη, πληρωμή, απολογισμός, κρατήσεις, βιβλία και εκδιδόμενα στοιεία είσπραξης κλπ)

Βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο No ratings yet.

Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν.4174/13 για να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινήτου

Ειδικότητα εσόδων No ratings yet.

Ορισμένα από τα έσοδα των ΟΤΑ (είτε προέρχονται από χρηματοδοτήσεις είτε είναι ίδια έσοδα) έχουν συγκεκριμένο προορισμό και πρέπει να δαπανώνται για κάποιο σκοπό. Τα έσοδα αυτά ορίζονται σαν ειδικευμένα.

Έλεγχος χρηματικής διαχείρισης No ratings yet.

Αντικείμενο του ελέγχου χρηματικής διαχείρισης (ή λογαριασμών ταμιακής διαχείρισης) είναι ο έλεγχος των απολογισμών των φορέων (οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δη­μοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών λογαριασμών των Πανεπιστημίων και άλλων φορέων)

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών No ratings yet.

Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Βεβαίωση εσόδων

Δημοσιονομικοί Έλεγχοι

Δικαιολογητικά πληρωμής

Διοικητικά μέτρα είσπραξης

Είσπραξη εσόδων

Ειδικότητα εσόδων

Επιστροφές

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Κρατήσεις

Λογιστικές τακτοποιήσεις

Λοιπά ταμειακά θέματα

Μέτρα Είσπραξης

Μηνιαίος λογ/σμός εσόδων - εξόδων

Παραγραφές

Πληρωμές

Ρυθμίσεις οφειλών

Συμψηφισμός οφειλών - απαιτήσεων

Ταμειακή βεβαίωση εσόδων

Ταμειακός απολογισμός

Χρηματικά διαθέσιμα