Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΑΔΕΙΕΣ

16 αποτελέσματα

Άδεια διευκολύνσεων υπαλλήλων No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007)"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4210/13 και του άρθρου 26 του Ν4305/14, στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις χορηγείται άδεια διευκολύνσεων.

Άδεια εκπαίδευσης υπαλλήλων No ratings yet.

Οι υπάλληλοι δικαιούνται άδειες για επιμορφωτικούς λόγους, για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3584/07.

Αναρρωτική άδεια υπαλλήλων ΟΤΑ No ratings yet.

Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται βραχυχρόνια ή μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας και η διαδικασία χορήγησης της, για τους μόνιμους υπαλλήλους, περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 61 - 63 του N. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007).

Συνδικαλιστική άδεια υπαλλήλων ΟΤΑ No ratings yet.

Η συνδικαλιστική δράση προστατεύεται συνταγματικά στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος. Οι συνταγματικές διατάξεις υποχρεώνουν την πολιτεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση και ανεμπόδιστη άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας.

Υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης (ρεπό) No ratings yet.

Με την παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν.4325/15 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν.3528/07 για την θέσπιση της άδειας αναπλήρωσης και με την περιπ γ. του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και το προσωπικό των ΟΤΑ Α και Β βαθμού.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Άδειες Προσωπικού