Αρχική ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1094 αποτελέσματα

Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/91/οικ.12793/10.7.2024 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025."

Κοινοποίηση του σχεδίου της ΚΥΑ που αφορά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων έτους 2025 στην ΚΕΔΕ No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 52454/2024 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών με την οποία κοινοποιείται προς την ΚΕΔΕ το σχέδιο της Κ.Υ.Α με την οποία θα δοθούν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025.

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/91/οικ.12793/10.7.2024 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025»

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 49349/2024 Απόφασης του ΥΠΕΣ που ορίζει την διαδικασία και τις προϋποθέσεις λήψης επιχορήγησης για την εξόφληση δαπανών που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Απαντήσεις στην Ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών σε οικονομικά θέματα που προκύπτουν από την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση συχνών ερωτήσεων & απαντήσεων στην Ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών οι οποίες αφορούν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2024-2025 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση του υπ’ αριθμ. 48157/17.6.2024 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2024-2025.»

Ρυθμίσεις για την παγία προκαταβολή στους/ στις διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 45118/2024 (ΦΕΚ 3409/Β/13-06-2024) Απόφασης Υπ. Εσωτερικών με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία θα συσταθεί η παγία προκαταβολή των για τους/τις διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων.

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 64233/21 ΚΥΑ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την υπ’αριθμ. 44756/2024 (ΦΕΚ 3380/Β/13-06-2024) ΚΥΑ με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.».

Παράταση της διαδικασίας εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την από 14.6.2024 ανακοίνωση του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού στόχων για το έτος 2024 – Νέα Εφαρμογή «Στοχοθεσία» Παράταση προθεσμίας.»

Μέτρα προστασίας των υπαλλήλων και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ. 11058/2024 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα.»

Λειτουργία των σχολικών επιτροπών που διατηρούνται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.5056/2023. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 45120/2024 (ΦΕΚ 3229/Β/06-06-2024) Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

Εφαρμογή κρατήσεων στο χρηματικό βοήθημα του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 45578 του ΥΠΕΣ με θέμα «Τρόπος καταβολής χρηματικού επιδόματος» το οποίο αφορά απάντηση σε ερώτημα Δήμου ως προς την εφαρμογή ή μη επιβολής κρατήσεων.

Νέο αρχείο υποβολής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους Β’ τριμήνου 2024. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση του υπ’ αριθμόν 45539/2024 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2024.

Διευκρινίσεις σχετικά με την συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων και τον καθορισμό εκλογικής αποζημίωσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 44439/2024 (ΦΕΚ 3060/Β/29-05-2024) ΚΥΑ με την οποία συγκροτούνται τα ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

Υποχρεωτική κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων από τους Ο.Τ.Α στις Δ.Υ.Ε.Ε No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’αριθμόν 75930 ΕΞ 2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθ. 2/42263/0026/2017/18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκυκλίου με θέμα “ Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)”

Υποβολή και υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ν. 4940/2022 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/61/οικ.9639/20.5.2024 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο: «Ενημέρωση για την υποβολή και υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ν. 4940/2022.»

Ενημέρωση αναφορικά με την αναστολή των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών, τη χορήγηση κανονικών αδειών και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ενόψει των Ευρωεκλογών No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/61/οικ.9639/20.5.2024 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο: «Ενημέρωση για την υποβολή και υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ν. 4940/2022.»

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με το άρθρο 72 του Νόμου 5108/2024 (ΦΕΚ 65/Α/02-05-2024) με θέμα: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

Νόμος 5106/2024 (ΦΕΚ 63/Α/01-05-2024): Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλαγής και άλλες επείγουσες διατάξεις. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 63/01-05-2024 τεύχος Α’ του Ν. 5106/2024 με θέμα «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων βάσει των αλλαγών-προσθηκών που επήλθαν με το ν.5056/23. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 26/37844/24.4.2024 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο: «Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων.»
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Δαπάνες Γενικά

Δημοσιονομικοί Έλεγχοι

Δημόσιες Συμβάσεις

Διοικητικά - Οργάνωση

Διοικητικά - Οργάνωση

Εσοδα

Κλεισθένης

Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ

Νόμοι

Οικονομικά στοιχεία

Περιουσία

Προσωπικό

Προϋπολογισμός

Ταμειακή Διαχείριση

Φορολογικά

Υποκατηγορία

Αδειοδοτήσεις

Ανάληψη υποχρέωσης

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων

Αξιολόγηση

Βάσεις Δεδομένων (Κόμβος & ΕΕΤΑΑ)

Δημοτικά τέλη

Διαθέσιμα

Δικαστικά έξοδα

Διοικητική λειτουργία ΟΤΑ

Κατάτμηση

Κατάτμηση

Κινητικότητα

Κρατήσεις

Λόγοι αποκλεισμού και αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά συμμετοχής/ δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μη μισθολογικές παροχές

ΟΠΔ - Πίνακες στοχοθεσίας

Παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί σταθμοί

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Προσλήψεις

Προσυμβατικός έλεγχος

Σχολικές επιτροπές

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Ταμειακός απολογισμός

Τροποποιήσεις περί του Ν.4412/2016

Υποβολή οικονομικών στοιχείων

Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων

Χρηματικές προκαταβολές

Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

Tags

Αναλύσεις θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων

Θεσμικό πλαίσιο Κατάργησης Νομικών Προσώπων

Αναλύσεις θεμάτων προσλήψεων

Αναλύσεις θεμάτων Αξιολόγησης

Αναλύσεις θεμάτων Προϋπολογισμού

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους

Αναλύσεις θεμάτων ΟΠΔ Παρατηρητηρίου

Αναλύσεις θεμάτων Δημόσιων Συμβάσεων

Μεταφορά χρ διαθεσίμων στην ΤτΕ

Αναλύσεις θεμάτων ανάληψης υποχρέωσης

Αναλύσεις θεμάτων κινητικότητας

Αναλύσεις θεμάτων Υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις θεμάτων προϊσταμένων

Αντιδήμαρχοι

Πρόγραμμα "Α Τρίτσης"

Θεσμικό πλαίσιο μητρώου δεσμεύσεων

Αναλύσεις θεμάτων αποσπάσεων

Παιδικοί Σταθμοί

Θεσμικό πλαίσιο κρατήσεων

Αναλύσεις Νόμου 4483 2017

Προδικαστικές προσφυγές

Πρόγραμμα Διαύγεια

Θεσμικό πλαίσιο αιγιαλού

Κινητικότητα

Αναλύσεις θεμάτων Αναμορφώσεων

Αναλύσεις Ταμειακής υπηρεσίας

Αναλύσεις θεμάτων περιορισμού προσλήψεων

Αναλύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων

Αναλύσεις θεμάτων ειδικών συμβούλων

Αναλύσεις θεμάτων μετατάξεων

Αναλύσεις θεμάτων οργάνων διοίκησης

Αναλύσεις θεμάτων πειθαρχικού δικαίου

Αναλύσεις Οικονομικών Δημοτικών Επιχειρήσεων

Αναλύσεις θεμάτων Επιχειρησιακών

Αναλύσεις απογραφής έναρξης