Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΠΔ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΟΠΔ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

6 αποτελέσματα

Περιλαμβάνει υποκατηγορίες που εξετάζουν τη φύση και το περιεχόμενο του ΟΠΔ, την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων εκτέλεσης του Π/Υ.

3μηνίαια παρακολούθηση πορείας στοχοθεσίας No ratings yet.

Η στοχοθεσία του προϋπολογισμού παρακολουθείται σε 3μηνιαία βάση, στο επίπεδο της οποίας εκτιμώνται οι αποκλίσεις εσόδων, δαπανών και οφειλών. Στα πλαίσια της 3μηνιαίας παρακολούθησης είναι σκόπιμο να διαμορφώνεται έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας, στα πλαίσια της 3μηνιαίας παρακολούθησης του Π/Υ που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/10, και να εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή.

Διαδικασία σύνταξης, ψήφισης, έγκρισης του ΟΠΔ No ratings yet.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) των ΟΤΑ No ratings yet.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. No ratings yet.

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, ο οποίος ενημερώνεται μέσω της υποβολής των οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α

Παρεμβάσεις μετά τον έλεγχο του Παρατηρητηρίου No ratings yet.

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, ο οποίος ενημερώνεται μέσω της υποβολής των οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α

Τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού No ratings yet.

Ακολουθώντας τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως ισχύει, η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Αναμόρφωση ΟΠΔ

Αποκλίσεις στοχοθεσίας

Εκτέλεση Π/Υ

Εξυγίανση

ΟΠΔ - Πίνακες στοχοθεσίας

Παρατηρητήριο

Τριμηνιαίες εκθέσεις

Ψήφιση/κατάρτιση ΟΠΔ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.