Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22 αποτελέσματα

Περιέχει υποκατηγορίες σε θέματα δομής, διαδικασιών και αναμορφώσεων Π/Υ.

Αρχές – Κανόνες Προϋπολογισμού No ratings yet.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται γενικά θέματα που αφορούν το προϋπολογισμό, όπως η δομή του και όλη τη διαδικασία από τη συγκέντρωση στοιχείων μέχρι τον έλεγχο και την έγκρισή του.
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τους Π/Υ των ΟΤΑ, τον ισοσκελισμό και τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη πραγματοποίησή του, τις διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης με αναλυτικές ενέργειες (βήμα-βήμα).

Δημοσιοποίηση προϋπολογισμού No ratings yet.

προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων και τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών.

Διαμόρφωση σκέλους δαπανών No ratings yet.

Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών.
Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας, των αμοιβών τρίτων, των υλικών που θα προμηθευτεί ο φορέας, τα γενικά έξοδα, οι τόκοι και τα τοκοχρεολύσια, οι επενδυτικές δαπάνες (έργα και πάγια αγαθά), οι οφειλές ΠΟΕ και οι αποδόσεις των κρατήσεων και τέλος οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέου υπολοίπου και το αποθεματικό.

Διαμόρφωση σκέλους εσόδων No ratings yet.

Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων, όπως οι επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, τα ίδια έσοδα της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙ, τα ανώτατα όρια των ομάδων Ι και ΙΙ, τα ανταποδοτικά έσοδα, τα δάνεια και τις κρατήσεις. 
Επίσης γίνεται αναφορά στον υπολογισμό των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.
Παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρηματικού υπολοίπου ανά υποκατηγορία.

Εκτέλεση προϋπολογισμού μέχρι την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη No ratings yet.

προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων και τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών.

Ισοσκελισμός Προϋπολογισμού No ratings yet.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται γενικά θέματα που αφορούν το προϋπολογισμό, όπως τον ισοσκελισμό και τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη πραγματοποίησή του, τις διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης με αναλυτικές ενέργειες (βήμα-βήμα).

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ) No ratings yet.

Αφορά το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και τις ενέργειες-οδηγίες για την κατάρτισή του.
Αναλύεται το περιεχόμενο του ΜΠΔΣ, η μεθοδολογία σύνταξής του, η προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και οι προβλεπόμενοι πίνακες που ζητούνται να υποβληθούν.

Παρακολούθηση προϋπολογισμού No ratings yet.

Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως οι πρώτες ενέργειες που πραγματοποιούνται με την έναρξη του οικονομικού έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, η παρακολούθηση του Π/Υ κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο τέλος του οικονομικού έτους.

Παρατηρητήριο No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4270/14: "το Πα­ρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση και τη διατύπωση γνώμης επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, τη συνεχή πα­ρακολούθηση και τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης σε μηνιαία βάση του προϋπολογισμού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τα όρια των πιστώσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης"

Πρώτες ενέργειες εκτέλεσης προϋπολογισμού No ratings yet.

Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως οι πρώτες ενέργειες που πραγματοποιούνται με την έναρξη του οικονομικού έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, η παρακολούθηση του Π/Υ κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο τέλος του οικονομικού έτους.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Έλεγχος προϋπολογισμού

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Αρχές - Κανόνες - Δομή Προϋπολογισμού

Διαμόρφωση προϋπολογισμού

Εκτέλεση Π/Υ

Κατάρτιση, Ψήφιση και Έγκριση του Προϋπολογισμού

Μεσοπρόθεσμο

Παρακολούθηση Π/Υ