Πολιτική εταιρείας για την λειτουργία της συνδρομητικής ιστοσελίδας

Πολιτική εταιρείας για την λειτουργία της συνδρομητικής ιστοσελίδας

Πολιτική Εταιρείας για την λειτουργία της συνδρομητικής ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας είναι κύριος και διαχειριστής μιας συνδρομητικής διαδικτυακής βάσης δεδομένων , η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.karagilanis.gr .
Στις ενότητες της βάσης αυτής περιλαμβάνονται και αναπτύσσονται θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ αυτών, περιέχεται αρθρογραφία, επικαιροποιημένη νομοθεσία, εγκύκλιοι, υποδείγματα και σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων πάνω σε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στους συνδρομητές της διαδικτυακής βάσης δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα προς την επιστημονική ομάδα που υποστηρίζει τη διαδικτυακή βάση και να λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με θέματα στα οποία δραστηριοποιείται ο πάροχος.

ΟΡΙΣΜΟΙ:
Η έννοια του όρου «Επιστημονική Ομάδα» νοείται η ομάδα του εξειδικευμένου προσωπικού ή και συνεργατών της εταιρείας, η οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, μελετά τα θέματα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα και απαντά σε σχετικά ερωτήματα .
Η έννοια του όρου «ερώτημα» νοείται:
Το έγγραφο μήνυμα υπό μορφή σύντομου και εύληπτου ερωτήματος, το οποίο ο συνδρομητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην φόρμα ερωτημάτων της διαδικτυακής βάσης προς την επιστημονική ομάδα της διαδικτυακής βάσης του παρόχου.
Το ερώτημα αφορά αποκλειστικά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις ενότητες που αναπτύσσονται στη διαδικτυακή βάση και στην υπόδειξη του θεσμικού πλαισίου γενικά που μπορεί να διέπει την έννομη κατάσταση για την οποία ο συνδρομητής αναζητά διευκρινίσεις.
Η επιστημονική ομάδα λαμβάνει το ερώτημα, το διαβαθμίζει και απαντά εγγράφως μέσω ανάρτησης της απάντησης στην ιστοσελίδα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανάλογα με την σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του ερωτήματος. Για απλά ερωτήματα που δύνανται να απαντηθούν με παραπομπή σε σχετικές ενότητες της διαδικτυακής βάσης η απάντηση μπορεί να δίδεται εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών.
Η επιστημονική ομάδα που δέχεται τα ερωτήματα δύναται επίσης κατά την κρίσης της να σταθμίσει την συνθετότητα και την πολυπλοκότητά τους και σε περίπτωση που κρίνει ότι η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος που τίθεται υπό τη μορφή ερωτήματος εκφεύγει της συνήθους παροχής απάντησης προς τον συνδρομητή, τότε ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο τον τελευταίο, για την εναλλακτική αντιμετώπιση του θέματος, ιδίως με την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του συνδρομητή. Η τελευταία υπηρεσία όμως θα είναι ανεξάρτητη της παροχής υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Για την προστασία δικαιώματος χρήσης του Συνδρομητή, ο Παροχέας παραδίδει σε αυτόν έναν ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στη βάση δεδομένων και ισάριθμα συνθηματικά που έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο Συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης και των συνθηματικών του και υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία του Παροχέα.
Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπόχρεος για την πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε χρήση που γίνεται με τους κωδικούς του.

ΕΥΘΥΝΕΣ:
Οι απόψεις και οι πληροφορίες του Παρόχου και της επιστημονικής ομάδας της διαδικτυακής βάσης που περιλαμβάνονται σε αρθρογραφία ή και στις απαντήσεις των ερωτημάτων αποτελούν υποκειμενικές επιστημονικές κρίσεις για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμία ευθύνη ο πάροχος.
Ο Συνδρομητής αναγνωρίζοντας το μέγεθος ,την πολυπλοκότητα και τη φύση της βάσης δεδομένων του παρόχου και ενδεχομένως της παρείσφρησης λάθους , παράλειψης ή αμφισβητούμενης νομικής ή άλλης ερμηνείας, οφείλει να διασταυρώνει τις αντληθείσες πληροφορίες και σε πρωτότυπες πηγές παραμένοντας ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα , αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών.
Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη που πιθανόν προκύψει εις βάρος του Συνδρομητή ή τρίτου που εξαρτά δικαίωμα από τον τελευταίο, από τον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών και των απόψεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή βάση.
Ο Πάροχος δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή παραλείψεις που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα στη λειτουργία της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της βάσης δεδομένων ή εν γένει εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών ή υπαιτιότητας τρίτων συμπεριλαμβανομένου και του συνδρομητή.
Ο Πάροχος σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή, εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία της βάσης δεδομένων χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτής.
Ο Πάροχος για το λόγο αυτό διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων καθώς και των αλλαγών στους τρόπου αναζήτησης πληροφορίων ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού του Συνδρομητή κατά την απόλυτη κρίσης του.
Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Συνδρομητή, τη λειτουργία της βάσης δεδομένων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και επί μακρό χρονικό διάστημα αδυναμίας σύνδεσης και μη χρηστικότητας της βάσης δεδομένων από το Συνδρομητή, ο τελευταίος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει την επιστροφή της καταβαλλόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού του υπολειπόμενου χρόνου από την καταγγελία και ως τη συμβατική λήξη της παρούσας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα της βάσης δεδομένων του Παροχέα, των οικονομικών και νομικών δεδομένων που περιέχει, των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί, των παραγώγων προϊόντων της και των εντύπων που παραδίδονται στο Συνδρομητή ανήκουν αποκλειστικά στην «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ». Σε περίπτωση αξιοποίησης αποσπασματικά των πληροφοριών της βάσης δεδομένων για την αρτιότερη κατάρτιση κειμένων σε άρθρα, μονογραφίες, δικόγραφα κλπ θα μνημονεύεται ως πηγή προέλευσης τους η βάση δεδομένων της ιστοσελίδας www.karagilanis.gr
Κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να αποτελέσει -μερικώς ή ολικώς- αντικείμενο πώλησης, διάθεσης ή αναπαραγωγής, με εξαίρεση τη χρήση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Συνδρομητή, και αυτό εφόσον δεν αφορά σε εμπορική χρήση, δεν θίγει τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα του Παροχέα.
Ο Παροχέας διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του Συνδρομητή και διατηρεί αρχεία επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς, ώστε δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Παροχέα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του