Αρχική ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6 αποτελέσματα

Η συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν υπαλλήλους No ratings yet.

Με τα πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους (δηλαδή των πολιτικών δικαστηρίων) και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα

Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις No ratings yet.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις, αποτελεί έννοια πέραν της έννοιας του δεδικασμένου της αποφάσεως. Πρόκειται ουσιαστικά για την υποχρέωση εφαρμογής, με πράξη ή παράλειψη της διοικήσεως, όσων απορρέουν από την δικαστική απόφαση.

Υποχρέωση άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων No ratings yet.

Στην παρ.2 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, ορίζεται ότι προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Διοικητικά - Οργάνωση

Υποκατηγορία

Δικαστικές αποφάσεις