Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΔ 54/18-Λογιστική μεταρρύθμιση
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΔ 54/18-Λογιστική μεταρρύθμιση

31 αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στο τι είναι η Λογιστική Μεταρρύθμιση, το κείμενο του ΠΔ 54/18 και των Λογιστικών Πολιτικών που έχουν εκδοθεί, άρθρα για τη Μετάβαση από το σημερινό καθεστώς στο Νέο Λογιστικό Πλαίσιο, αναλυτικά το νέο Λογιστικό Σχέδιο με αναλυτική περιγραφή για κάθε κωδικό, ένα Οδικό χάρτη για την εφαρμογή του ΠΔ 54/18, για την απογραφή έναρξης, τις νέες οικονομικές καταστάσεις.

Η Απογραφή έναρξης No ratings yet.

Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι οντότητες πρέπει να συντάξουν ισολογισμό έναρξης καταγράφοντας τα περιουσιακά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια και τις υποχρεώσεις τους. Το υπολειμματικό μέγεθος που προκύπτει είναι το σωρευμένο έλλειμμα ή πλεόνασμα της οντότητας.

Η οικονομική ταξινόμηση των λογαριασμών του ΠΔ 54/18 No ratings yet.

Η οικονομική ταξινόμηση σύμφωνα με το ΠΔ 54/18 αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά στοιχεία των δημοσίων οργανισμών ταξινομούνται και παρουσιάζονται στις οικονομικές τους αναφορές
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Απόψεις ΠΔ 54

Λογιστικές πολιτικές

Λογιστική Μεταρρύθμιση

Λογιστικό Πλαίσιο

Μετάβαση στο νέο Λογιστικό Πλαίσιο

Οδικός χάρτης για τη Μετάβαση

Οικονομικές αναφορές

Σχέδιο Λογαριασμών

Tags

Εκπαιδεύσεις ΠΔ 54/18

Εννοιολογικό πλαίσιο

Απογραφή έναρξης

Η Μεταβατική περίοδος από το σημερινό στο νέο πλαίσιο

Μητρώα κινδύνων

Οδικός χάρτης

Λογιστική πολιτική

Οι Δημοσιονομικές αναφορές

Οι οικονομικές καταστάσεις του ΠΔ 54/18

Πρωτογενές αποτέλεσμα

Η μορφή της οικονομικής ταξινόμησης

Κωδικοποίηση λογαριασμών

Οι ομάδες λογαριασμών

Κωδικοποίηση προϋπολογισμού

Μορφή κωδικοποίησης

Η ταξινόμηση των λογαριασμών

Οικονομική ταξινόμηση

Διοικητική ταξινόμηση

Λειτουργική ταξινόμηση

Διαφορές Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και ΠΔ 54/18

HELLAS

Το Λογιστικό Πλαίσιο

Τι είναι η Λογιστική μεταρρύθμιση

Αποθέματα

Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

Διακοπείσες δραστηριότητες

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Προβλέψεις

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

Άυλα πάγια

Ενσώματα πάγια

Μισθώσεις

Λογιστικά λάθη

Λογιστικές εκτιμήσεις

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Συμφωνίες παραχώρησης

Η απογραφή έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο ΠΔ 54/18