Όροι Χρήσης

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του site και των παρεχόμενων -μέσω αυτού- υπηρεσιών.

Η επίσκεψη στο site και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, και κυρίως όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα μέσω αυτού, αλλά και τα newsletters και οι απαντήσεις που αποστέλλονται μέσω αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις. Κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να αποτελέσει - μερικώς ή ολικώς- αντικείμενο πώλησης, διάθεσης ή αναπαραγωγής, με εξαίρεση τη χρήση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του χρήστη, και αυτό εφόσον δεν αφορά σε εμπορική χρήση, δεν θίγει τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» και αναφέρει ρητά τη προέλευσή του.

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών που η τελευταία του παρέχει μέσω του παρόντος site.

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» από τη μεριά της αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών τις οποίες παρέχει αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρηση των χρηστών και όχι για τη νομική τους κάλυψη.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την αρτιότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα, και την καταλληλότητα των πληροφοριών και των απαντήσεων που παρέχει, την απουσία ενδεχομένων λαθών ή παραλείψεων σε αυτές και τη διόρθωση των τελευταίων.

Ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» με δική του πρωτοβουλία, υιοθετεί τις απαντήσεις και τις πληροφορίες που του παρέχονται με δική του ευθύνη και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος την υποχρέωση της διασταυρώσεως των παρεχομένων πληροφοριών από όλες τις πηγές.

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του παρόντος site και των αποστελλόμενων μέσω αυτού απαντήσεων και ενημερωτικών δελτίων, στα οποία ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Επίσης η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» δεν εγγυάται ότι το site της παρέχεται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» δεν αποδέχεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τους όρους χρήσης και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ή τις υπηρεσίες άλλων web sites ή σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους παρόντες όρους καλύπτεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997, Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» δύναται να προβαίνει σε τυχόν αλλαγές στους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πάντα κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή μέλους ενός Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται σχετική απόφαση του αρμόδιου διοικητικού του οργάνου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να αποσταλεί προς την «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ», μαζί με τέσσερα (4) υπογεγραμμένα αντίγραφα της σύμβασης συνδρομής. Μόλις υπογραφούν τα ως άνω αντίγραφα από την «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ», τρία από αυτά θα επιστρέφονται στο χρήστη μαζί με τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης μέσω fax και μέσω ταχυδρομίου .

Για την εγγραφή προσωρινού μέλους απαιτείται απλή συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη, στη σχετική φόρμα που υπάρχει στο αντίστοιχο πεδίο του site. Θα ακολουθεί αποστολή κωδικού πρόσβασης, προκειμένου ο χρήστης να έχει, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία του site. Δηλώνει δε ρητά δε και ανεπιφύλακτα ο χρήστης ότι παραθέτει τα πραγματικά του στοιχεία στην σχετική φόρμα προσωρινού μέλους, φέροντας -σε αντίθετη περίπτωση - αποκλειστική ευθύνη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» .

Συμφωνεί δε και αποδέχεται ο χρήστης ότι από την πρώτη φορά που εγγραφεί ως μέλος (προσωρινό ή μη), επιθυμεί να λαμβάνει οποτεδήποτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με τα θέματα τα οποία καλύπτει η δράση της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ».

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της (προσωρινών ή μη) για την αποστολή πέραν των προαναφερομένων ενημερωτικών δελτίων και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ο παραλήπτης των ενημερωτικών δελτίων μπορεί να διαγραφεί από το ως άνω αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την ως άνω εταιρία.

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα από το ως άνω αρχείο ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Ακόμη, με την εγγραφή του ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να δημοσιοποιούνται σε ειδικό πεδίο του site τα ερωτήματα τα οποία θέτει προς την «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ», εφόσον παραλείπονται από το δημοσιευμένο κείμενο τα στοιχεία του ιδίου και των προσώπων (νομικών και φυσικών) τα οποία αναφέρονται σε αυτή. Τέλος, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» να αρνηθεί αναιτιολόγητα την εγγραφή μέλους (προσωρινού ή μή) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι και θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Κάθε δε τροποποίηση των εις το παρόν όρων θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.