Πολιτκή Ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Μονάδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, προγραμματισμού, καθώς και σε οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, εργασιακά θέματα. Ασχολείται με την εποπτεία λογιστηρίων και την τήρηση βιβλίων, απευθυνόμενη σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και σε ιδιωτικές, Δημόσιες και Δημοτικές επχειρήσεις.

Ο βασικός στόχος της ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ είναι να θεωρείται από τους πελάτες της ως ένας αξιόπιστος και εξειδικευμένος σύμβουλος που τους προσφέρει έγκαιρα και αποτελεσματικά ολοκληρωμένες λύσεις στα κρίσιμα σημεία της Διοίκησης των Μονάδων αυτών.

Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι η δημιουργία κλίματος συνεργασίας με τους πελάτες της, η συνεχής μελέτη και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου και των τάσεων της αγοράς, ο σχεδιασμός νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, η επένδυση σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και ο μεθοδικός και αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών της.

Η ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ διατηρεί υψηλά πρότυπα λειτουργίας έχοντας πάντα ως στόχο τη συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και των σχέσεών της με τους πελάτες της. Το Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας παρέχει το πλαίσιο για την επίτευξη της οργανωμένης και στοχοθετημένης συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και από όλους τους εργαζομένους της.