Αρχική ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑ

6 αποτελέσματα

Άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/10, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α.

Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν.3852/10, ο Επόπτης ΟΤΑ μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.

Έλεγχος νομιμότητας No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.3852/2010, το Κράτος ασκεί εποπτεία στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών

Οργανικές θέσεις No ratings yet.

Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4305/15 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

Υποχρεωτικός έλεγχος No ratings yet.

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.3852/2010, το Κράτος ασκεί εποπτεία στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Διοικητικά - Οργάνωση

Υποκατηγορία

Έλεγχος Νομιμότητας

Tags

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας