Ιστορικο & Δραστηριοτητα

Ιστορικο & Δραστηριοτητα

Ιστορικό & Δραστηριότητα εταιρείας

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» δραστηριοποιείται απο το 1996, λειτουργεί ως σύμβουλος ανάπτυξης και οικονομικής οργάνωσης των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε οικονομικά, φορολογικά, αναπτυξιακά και λογιστικά θέματα για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στους πελάτες της συγκαταλέγονται Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί διαφόρων κλάδων και μεγεθών

Η « ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» είναι προσανατολισμένη στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων «οικονομικής διαχείρισης & αναφορών» κυρίως για φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Ήταν κοντά σε όλες τις φάσεις διαμόρφωσης των Προεδρικών Διαταγμάτων 205/98 και 315/99 κατά την πορεία εφαρμογής των πιλοτικών προγραμμάτων για την εφαρμογή Λογιστικών και Κοστολογικών Συστημάτων στο Δημόσιο Τομέα.

Έχει κληθεί και έχει παρουσιάσει θέματα οικονομικής διαχείρισης σε πληθώρα ημερίδων, συνεδρίων στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει εκδώσει 4 βιβλία-βοηθήματα σχετικά με την λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.

Συνεργάζεται με Διαδημοτικές Επιχειρήσεις στους τομείς της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, της αναμόρφωσης του Θεσμικού Πλαισίου , το οποίο διέπει την λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και της καταγραφής απαιτήσεων για τα Πληροφοριακά Συστήματα που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες , τόσο σε μεμονωμένους ΟΤΑ και Φορείς του Δημοσίου (Ομάδες Εργασίας ΥΠΕΣΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ, ΕΔΕΧΥκλπ) , όσο και σε Εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ΟΤΑ.

Ο διευθυντής της εταιρείας είναι εισηγητής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, και καθηγητής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.