Αρχική Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΣΜΕ
Περιήγηση ετικετών

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΣΜΕ

4 αποτελέσματα

Ασφάλιση αμοιβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε μέχρι 2 εργοδότες. No ratings yet.

Σύμφωνα με σύμβαση μίσθωσης έργου και κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συμβαλλόμενου ότι δεν ασχολείται σε παραπάνω απο 2 εργοδότες,

Ελέυθερος επαγγελματίας ασφαλίστηκε στο Κ.Π.Κ.(Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης) 101, Κωδικοί Ειδικότητας 349040 και ΚΑΔ(Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) 9260 και υπεβλήθει ΑΠΔ(Αναλυτική Περιοδική Δήλωση)για το μήνα Οκτώβριο 2018.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην εφαρμογή του ΕΦΚΑ χρειάστηκε να επιλεχθούν διαφορετικά πακέτα από αυτά που έχουν επιλεχθεί κατά την ασφάλιση του(101).

1) Πως θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της Σύμβασης προς τον ΕΦΚΑ?

2) Χρειάζεται να αλλάξουμε ΚΠΚ?

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) μέσω ΑΣΕΠ No ratings yet.

Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν.2527/97 και εντάσσεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014, προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ

Προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ασφαλιστικά Προσωπικού

Προσλήψεις

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.