Αρχική Λειτουργία Παιδικών Σταθμών
Περιήγηση ετικετών

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών

5 αποτελέσματα

Προσωπικό Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4368/16, καταργείται η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126) και η οποία προέβλεπε....

Αρμοδιότητες-Λειτουργία Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Με τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (ΚΥΑ 41087/17,ΦΕΚ 4249 Β' / 05-12-2017) καθορίζονται μια σειρά απο θέματα των Παιδικών Σταθμών όπως ο τρόπος λειτουργίας και ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους , τα απαραίτητα κριτήρια και δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και νηπιακούς Σταθμούς, θέματα προσωπικού που εργάζονται σε αυτούς (σύμβάσεις εργασίας, ωράριο κ.λ.π) και μια σειρά άλλων θεμάτων όπως η χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή τα έξοδα διατροφής των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμούς.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.