Αρχική Αναλύσεις θεμάτων Δημόσιων Συμβάσεων
Περιήγηση ετικετών

Αναλύσεις θεμάτων Δημόσιων Συμβάσεων

10 αποτελέσματα

Ανάλυση των σημαντικότερων διατάξεων του Ν.5005/2022 (ΦΕΚ 236/Α/21-12-2022) σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους Ο.Τ.Α. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 236/21.12.2022 τεύχος Α’ του Ν.5005/2022 με θέμα «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.».

Ν.4601 (ΦΕΚ 44/Α’/09.03.2019) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδ. 2014/55/ΕΕ του Ευρ. Κοιν. και του Συμβουλίου της 16ης 04/2014 για την έκδοση ηλεκτρ. τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 44/09.03.2019 τεύχος Α’ του Ν. 4601/19 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.».

Τροποποιήσεις Ν.4412/2016 βάσει του Ν.4478/2017 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τροποποιήσεις του Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" βάσει του Ν.4478/17 "I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ....... και λοιπές διατάξεις."

Οδηγίες καταχώρησης προκηρύξεων και αποφάσεων κατακύρωσης – ανάθεσης στο “νέο” ΚΗΜΔΗΣ No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης των προκηρύξεων και αποφάσεων κατακύρωσης - ανάθεσης στο "νέο" ΚΗΜΔΗΣ από 13/6/2017 όπως περιγράφεται σε σχετικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr.

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/17/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)”.

Τροποποίηση της απόφασης 5143/14 του Υπ.Οικονομικών σχετικά με τον υπολογισμό και την παρακράτηση του 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού, την παρακράτηση και την απόδοση της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, που περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν απόφαση 5143 (ΦΕΚ Β’ 3335/11-12-2014), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμόν απόφαση 3491 με ΦΕΚ Β’ 1992/9-6-2017 του Υπ. Οικονομικών.

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υπ’ αριθ. 57654/2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β’) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», η οποία ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016.

Τροποποιήσεις Ν.4412/2016 βάσει του Ν.4472/2017 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τροποποιήσεις του Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" βάσει του Ν.4472/17 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις".

Τροποποιήσεις Ν.4412/2016 βάσει Ν.4469/2017 σχετικά με δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τροποποιήσεις του Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" βάσει του Ν.4469/17 "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις" οι οποίες αφορούν τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Δημόσιες Συμβάσεις

Νόμοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τροποποιήσεις περί του Ν.4412/2016

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.