Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 1080/80
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 1080/80

50 αποτελέσματα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων

Άρθρο 10 Ν. 1080/80 : Φόρος επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των χρησιμοποιουμεων ή προοριζομένων δια κατοικίαν ή δι’ ασκησιν επαγγέλματος No ratings yet.

1. Επιτρέπεται όπως οι δήμοι και αι κοινότητες επιβάλλουν υπέρ αυτών, δι' αποφάσεως του συμβουλίου των, φόρον εφ'…

Άρθρο 18 Ν. 1080/80 : ‘Εσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως ιχθυοτροφείων λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκ του παραγομένου άλατος No ratings yet.

  1. Εκ των πραγματοποιουμένων δημοσίων εσόδων εκ της εκμεταλλεύσεως της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού, ποσοστόν είκοσιν επί…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο ανταποδοτικών τελών

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.