Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4722/2020
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4722/2020

15 αποτελέσματα

Άρθρο 2 Ν. 4722/20: Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων… No ratings yet.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού…

Άρθρο 3 Ν. 4722/20: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών No ratings yet.

1. Η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε…

Άρθρο 4 Ν. 4722/20: Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών No ratings yet.

1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο…

Άρθρο 43 Ν. 4722/20: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών No ratings yet.

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή/και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επιβάλεται ως μέτρο…

Άρθρο 58 Ν. 4722/20: Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών … No ratings yet.

H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και των άρθρων εικοστού έκτου, εικοστού έβδομου και εικοστού…

Άρθρο 64 Ν. 4722/20: Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης No ratings yet.

1. Για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή,…

Άρθρο 66 Ν. 4722/20:Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας No ratings yet.

Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου…

Άρθρο 67 Ν. 4722/20: Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας No ratings yet.

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ