Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4782/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4782/2021

281 αποτελέσματα

Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Άρθρο 10 Ν. 4782/21: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 45 του ν. 4412/2016 No ratings yet.

Στον τίτλο του άρθρου 45 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ.…

Άρθρο 101 Ν. 4782/21: Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198 του ν. 4412/2016 No ratings yet.

Προστίθενται στον τίτλο του άρθρου 198 του ν. 4412/2016 (Α' 147) οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ.…

Άρθρο 108 Ν.4782/21: Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016 No ratings yet.

Τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11, προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο…

Άρθρο 109 Ν.4782/21: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες – Τροποποίηση των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) No ratings yet.

Στον τίτλο του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ.…

Άρθρο 11 Ν. 4782/21: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς -Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 No ratings yet.

Στον τίτλο του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιείται η παρ.…

Άρθρο 112 Ν.4782/21: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) No ratings yet.

Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιούνται, η παρ. 5…

Άρθρο 113 Ν.4782/21: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 278 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) No ratings yet.

Το άρθρο 278 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 278 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο…

Άρθρο 115 Ν.4782/21: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 280 του ν. 4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) No ratings yet.

Το άρθρο 280 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 280 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.