Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4811/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4811/2021

6 αποτελέσματα

Άρθρο 54 Ν.4811/21: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς No ratings yet.

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53), αναφορικά με…

Άρθρο 55 Ν.4811/21: Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και των περιφερειών της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020 No ratings yet.

Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και των περιφερειών της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για την προσαρμογή των υφιστάμενων…

Άρθρο 68 Ν.4811/21: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 No ratings yet.

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176) τροποποιείται ως προς…

Άρθρο 69 Ν.4811/21: Εξόφληση οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας -Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4753/2020 No ratings yet.

1. Στο άρθρο 42 του ν. 4753/2020 (Α' 227) μετά τις λέξεις «του Προϋπολογισμού» διαγράφονται οι λέξεις «του…

Άρθρο 74 Ν.4811/21: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) No ratings yet.

1. Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.