Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4821/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4821/2021

14 αποτελέσματα

Άρθρο 41 Ν.4821/21: Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων – Τροποποίηση της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020 No ratings yet.

Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. ιδ' της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020 (Α' 184)…

Άρθρο 49 Ν.4821/21: Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές No ratings yet.

1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α.…

Άρθρο 57 Ν.4821/21: Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων Δ.Ι.Ε.Κ. Σ.Δ.Ε. – Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 No ratings yet.

1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138)…

Άρθρο 62 Ν.4821/21: Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 No ratings yet.

Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα…

Άρθρο 80 Ν.4821/21: Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. No ratings yet.

Στο Κεφαλαίο Α' «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α' 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) προστίθεται περ. 54 ως…

Άρθρο 86 Ν.4821/21: Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ No ratings yet.

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.