Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4876/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4876/2021

38 αποτελέσματα

Ν. 4876/21 (ΦΕΚ-251 Α/23-12-21) : Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 102 Ν.4876/21: Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 No ratings yet.

Στο άρθρο 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) τροποποιούνται η παρ. 2 με την προσθήκη νέου τρίτου εδαφίου,…

Άρθρο 105 Ν.4876/21: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 No ratings yet.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α' 101), περί της ατελούς παραχώρησης…

Άρθρο 106 Ν.4876/21: Δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 No ratings yet.

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία…

Άρθρο 109 Ν.4876/21: Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας δημοτικών ακινήτων -Τροποποίηση του άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. No ratings yet.

Στο άρθρο 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) α) διαγράφεται από τον τίτλο η…

Άρθρο 111 Ν.4876/21: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς No ratings yet.

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53), αναφορικά με…

Άρθρο 113 Ν.4876/21: Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 No ratings yet.

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α' 256) τροποποιείται…

Άρθρο 153 Ν.4876/21: Σκοπός και πάροχος υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία στα όρια της Νήσου Αστυπάλαια No ratings yet.

1. Ρυθμίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία («transport on demand»), που εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά…

Άρθρο 157 Ν.4876/21: Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης -Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021 No ratings yet.

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α' 181), η παρ. 3 τροποποιείται στο δεύτερο εδάφιο ως προς…

Άρθρο 159 Ν.4876/21: Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 No ratings yet.

1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α' 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.