Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4890/22
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4890/22

3 αποτελέσματα

Ν. 4890/22 (ΦΕΚ 23 Α/11-2-2022): Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρ.9 Ν.4890/22: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορ. των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχ/σεων ψυχ/γίας, διοργ. εκδηλ. και εκθέσεων, τροφ/σίας εκδηλ., γυμν/ρίου & σχολής χορού» No ratings yet.

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από…

Άρθρο 8 Ν.4890/22: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων – Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 4871/2021 No ratings yet.

Το άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α' 246) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και διαμορφώνεται ως εξής:…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ