Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4914/22
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4914/22

4 αποτελέσματα

Ν.4914/22 (ΦΕΚ 61 Α/21-3-2022): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 60Α Ν. 4914/22: Επιτάχυνση της υλοποίησης έργων προς ένταξη στα συγχρηματοδοτούμενα από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021 2027 Προγράμματα No ratings yet.

Προσθήκη άρθρου 60Α με το άρθρο 70 του Ν. 4982/22 Από πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων…

Άρθρο 86 Ν. 4914/22: Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και αποζημίωση των μελών τους – Τροποποίηση άρθρου 221 του ν. 4412/2016 No ratings yet.

1. Στην υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α' 147)…

Άρθρο 87 Ν. 4914/22: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016 No ratings yet.

Το άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 (Α'147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 221Α Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.