Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4915/22
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4915/22

26 αποτελέσματα

Ν.4915/22 (ΦΕΚ 63 Α/24-3-2022): Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης τηςΔιαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινουδυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης τωνσπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης γιατην ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών,διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράςτων δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογήτου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενώνκαι άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 13 Ν. 4915/22: Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No ratings yet.

Για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται η καταβολή της δόσης έτους 2022…

Άρθρο 16 Ν. 4915/22: Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) No ratings yet.

Στην παρ. 3 του άρθρου 260 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) προστίθεται δεύτερο εδάφιο…

Άρθρο 17 Ν. 4915/22: Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 1069/1980 No ratings yet.

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1069/1980 (Α' 191) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Τα άρθρα…

Άρθρο 18 Ν. 4915/22: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021 No ratings yet.

Στο άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α' 169) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 η ημερομηνία…

Άρθρο 20 Ν. 4915/22: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010 No ratings yet.

Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α' 87): α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η ημερομηνία «1η.3.2022»…

Άρθρο 21 Ν. 4915/22: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 ν. 4700/2020 No ratings yet.

Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α' 127): α) στις παρ. 2, 3 και 4 η ημερομηνία «1η.3.2022»…

Άρθρο 23 Ν. 4915/22: Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού No ratings yet.

Σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.…

Άρθρο 31 Ν. 4915/22: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών λόγω κορωνοϊού – Τροποποίηση άρθρου 106 ν. 4876/2021 No ratings yet.

Στο άρθρο 106 του ν. 4876/2021 (Α' 251), η ημερομηνία «31η.3.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή.6.2022», ο τίτλος…

Άρθρο 33 Ν. 4915/22: Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19 – Αντικατάσταση του άρθρου 176 ν. 4876/2021 No ratings yet.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α' 251) τροποποιείται ως προς τη…

Άρθρο 39 Ν. 4915/22: Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 του ν. 4714/2020 No ratings yet.

Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α' 148) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:…

Άρθρο 42 Ν. 4915/22: Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 No ratings yet.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α' 101), παρατείνεται έως την 30ή.9.2022…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ