Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4957/2022
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4957/2022

21 αποτελέσματα

Ν. 4957/22 (ΦΕΚ 141 Α/21-7-2022): Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 127 Ν.4957/22: Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους No ratings yet.

1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα…

Άρθρο 290 Ν.4957/22: Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης No ratings yet.

1. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή τίτλοι σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπάσματα αυτών δύναται να εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω…

Άρθρο 296 Ν.4957/22: Συγχώνευση Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα No ratings yet.

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Λέσχη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών…

Άρθρο 334 Ν.4957/22: Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας και οικονομικός έλεγχος No ratings yet.

1. Ο τρόπος διοίκησης, ελέγχου, διαφύλαξης και καταγραφής, λογιστικής διαχείρισης, ανάθεσης, εκπόνησης και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και…

Άρθρο 362 Ν.4957/22: Καταβολή αμοιβής μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων – Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020 No ratings yet.

Στην παρ. 27 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α' 254), περί των μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής…

Άρθρο 367 Ν.4957/22: Οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013 No ratings yet.

Στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013 (Α' 24), περί της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου…

Άρθρο 403 Ν.4957/22: Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών – Τροποποίηση άρθρου 108 ν. 4763/2020 No ratings yet.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4763/2020 (Α' 254), περί πιστοποίησης της…

Άρθρο 5 Ν.4957/22: Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων No ratings yet.

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, μεταβάλλουν την έδρα τους, απορροφώνται από άλλο…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.