Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4964/2022
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4964/2022

24 αποτελέσματα

Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 123 Ν.4964/22: Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 15 π.δ. 54/2018 No ratings yet.

Στο άρθρο 15 του π.δ. 54/2018 (Α' 103) τροποποιούνται α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, αα) ο…

Άρθρο 129 Ν.4964/22: Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Καθορισμός ανταλλάγματος – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου No ratings yet.

Η παρ. 8 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε…

Άρθρο 130 Ν.4964/22: Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID 19 – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4811/2021 No ratings yet.

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (Α' 108), η περ. γ) της παρ. 3 και…

Άρθρο 131 Ν.4964/22: Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα – Παραχώρηση χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 2971/2001 No ratings yet.

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α' 285), α) το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2…

Άρθρο 182 Ν.4964/22:Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/ νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021 – Τροποποίηση παρ. Π, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013 No ratings yet.

1. Στην παρ. 77 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως…

Άρθρο 183 Ν.4964/22: Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία No ratings yet.

Το ποσό επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265),…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης χώρου

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.