Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5106/24
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5106/24

9 αποτελέσματα

Ν. 5106/24 (ΦΕΚ 63 Α/1-5-2024): Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 140 Ν. 5106/24: Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών -Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4764/2020 και άρθρων 39 και 65 π.δ. 71/2019 No ratings yet.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί θεμάτων Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων…

Άρθρο 141 Ν. 5106/24: Μεταβατικές διατάξεις ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής και πτυχίων που αφορούν στο ΜΗ.Τ.Ε. -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019 No ratings yet.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α' 112), περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:…

Άρθρο 34 Ν. 5106/24: Ανανέωση των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και 2023 No ratings yet.

1. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστημιακής…

Άρθρο 37 Ν. 5106/24: Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4685/2020 No ratings yet.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί πρόσληψης του…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.