Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Αναδιοργάνωση-Τυποποίηση Διαδικασιών
ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Διάγνωση προβλημάτων, αναγκών στην οικονομική λειτουργία.
 • Χρήση μεθοδολογίας αναγνώρισης κινδύνων
 • Παράδοση έκθεσης υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμού ενεργειών για την αναδιοργάνωση της οικονομικής λειτουργίας.
 • Παράδοση έκθεσης υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμού ενεργειών
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση διαδικασιών μέσω web εφαρμογής
 • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαδικασιών και βήματα υλοποίησης βάσει του οργανογράμματος
 • Ημερολόγιο ενεργειών
 • Ψηφιακός χάρτης κινδύνων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Αλλαγές στη δομή της οικονομικής υπηρεσίας με σκοπό την προσαρμογή στις νέες δημοσιονομικές και λογιστικές απαιτήσεις
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση ενεργειών αναδιοργάνωσης
 • Προτάσεις για αλλαγές στον Ο.Ε.Υ. και στο οργανόγραμμα 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Εκπαίδευση οn the job του προσωπικού στη νομιμότητα των διαδικασιών
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με helpdesk στην αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Περιοδικός έλεγχος λειτουργίας με αναφορές προς τη διοίκηση και τον φορέα
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση του Π.Ο.Υ στην άσκηση του επιτελικού και ελεγκτικού του ρόλου
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • Οργάνωση της οικονομικής λειτουργίας βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας
 • Διαμόρφωση συστήματος και παρακολούθηση των κινδύνων στην οικονομική λειτουργία και διαχείριση
 • Εξασφάλιση σύννομης λειτουργίας στα οικονομικά του φορέα
 • Διαμόρφωση χάρτη κινδύνων
 • Οργάνωση συστήματος δικλείδων ασφαλείας

Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

(Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

 • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
 • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
 • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
 • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
 • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
 • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.