Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Επιμελητήρια

Νέα δεδομένα για τα Επιμελητήρια επιφέρει η έκδοση του Ν.4497/17 περί της λειτουργίας τους ιδιαιτέρως σε οικονομικά και διοικητικά θέματα. Ο εν λόγω νόμος έφερε μεγάλες αλλαγές αφενός στον τρόπο σύνταξης του Π/Υ και των λοιπών οικονομικών δεδομένων και αφετέρου στον τρόπο  σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν.4412/16.

Η εταιρεία μας έχοντας εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν τόσο την διοίκηση των φορέων αυτών, όσο και την οικονομική τους διαχείριση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και νομιμότητας δαπανών.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη του Προϋπολογισμού
 • Σύνδεση προϋπολογισμού με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

   • Υπηρεσίες υποστήριξης ορθής διαμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων, εξέταση αδυναμιών στη λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής,
   •  Τήρηση διπλογραφικής λογιστικής.

   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

     • Οργάνωση της οικονομικής λειτουργίας βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και νόμιμη λειτουργία των υπηρεσιών
     • Διαμόρφωση ηλεκτρονικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας
     •  Οργάνωση συστήματος δικλείδων ασφαλείας
     • Οργάνωση και παρακολούθηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

     ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

        • Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων (βιβλία, δηλώσεις- Ε9 – ΦΠΑ)
        •  Διερεύνηση περιπτώσεων φορολογικών απαλλαγών.

        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  HELP-DESK

         • Ανοικτή γραμμή υποστήριξης
         • On –line λειτουργία help-desk για την υποστήριξη σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των επιμελητηρίων.
         • Παροχή εκπαιδεύσεων on the job για το σύνολο των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας.

         ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

            • Αξιοποίηση όλων των πρόσφορων μέσων για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των διοικούντων και υπαλλήλων των Κληροδοτημάτων μέσω σεμιναρίων, τηλεδιασκέψεων και εκπαιδεύσεων.

            Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

            (Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

            ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

            Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

            • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
            • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
            • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
            • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
            • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
            • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
            • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

            Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

            Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.