Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Επιχειρησιακά Προγράμματα-ΟΕΥ

Οι Διοικήσεις των Δήμων την περίοδο 2024 – 2028 έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον:
• Νέες λειτουργίες των συλλογικών οργάνων
• Εκπόνηση νέων Ο.Ε.Υ. στους δήμους
• Υποβολή προτάσεων στις προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης
• Σχεδιασμός - χρηματοδότηση – αναδιοργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών και παιδικών σταθμών
• Εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, με βάση το Ν. 4940/2022
• Ενημέρωση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων των ΟΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
 • Αξιολόγηση ισχύοντος Ο.Ε.Υ.
 • Καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών ασκούμενων αρμοδιοτήτων
 • Καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών προσωπικού
 • Αντίστοιχη εξέταση των νομικών του προσώπων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • Διαμόρφωση σεναρίων αναδιοργάνωσης
 • Διαμόρφωση νέου Ο.Ε.Υ.
 • Διαμόρφωση σχεδίου στελέχωσης
 • Διαμόρφωση νέου Ο.Ε.Υ.
 • Αναδιοργάνωση συγκεκριμένων υπηρεσιών
 • Εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας
 • Διαμόρφωση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
 • Εντοπισμός πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων του δήμου
 • Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
 • Αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού
 • Νέο οργανόγραμμα
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • Περιεχόμενο με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο
 • Σύνδεση 5ετών Ε.Π. και Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης με τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό
 • Σύνδεση Ε.Π. με Τοπικά Χωρικά Σχέδια και Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής
 • Προτάσεις αναδιοργάνωσης και στελέχωσης
 • Προτάσεις εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Έρευνα αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού
 • Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων
 • Επιμόρφωση στελεχών
 • Οργάνωση ημερίδων
 • Παρακολούθηση μεταβολών
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
 • Καθορισμός στόχων ανά επίπεδο διοίκησης(Διεύθυνση, Τμήμα)
 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες, Εσωτερική Οργάνωση και Λειτουργία, Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες του προσωπικού
 • Δείκτες παρεχόμενων υπηρεσιών επιδόσεων

Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

(Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

 • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
 • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
 • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
 • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
 • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
 • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες