Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Κληροδοτήματα

Οι περιουσίες που διατίθενται με διαθήκη ή με πράξεις δωρεάς και έχουν σκοπό κοινωφελή, απαιτούν την ορθή και πρόσφορη αξιοποίησή τους προς εκπλήρωση του σκοπού τους.

Η εταιρεία μας έχοντας συγκροτήσει ειδικό τμήμα, είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν τόσο τη διοίκηση των περιουσιών αυτών, όσο και την οικονομική τους διαχείριση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις συνταγματικές επιταγές.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
 • Παρέχονται υπηρεσίες μελέτης των συστατικών πράξεων, αντιπαραβολής τους με την πραγματική τρέχουσα κατάσταση των περιουσιών και τη δημιουργία φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου κάθε κοινωφελούς περιουσίας.

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

   • Υπηρεσίες υποστήριξης ορθής διαμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων, εξέταση αδυναμιών στη λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής,
   •  Τήρηση διπλογραφικής λογιστικής.
   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
     • Καθοδήγηση για τη συγκέντρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του κληροδοτήματος
     • Παρακολούθηση των διοικητικών ενεργειών και υπόδειξη τοι) ορθού τρόπου αντιμετώπισης
     • Αρμοδιότητες και εύρος ευθυνών των διοικούντων κοινωφελούς περιουσίας
     • Βοήθεια στη σύνταξη Μητρώου Κληροδοτημάτων

     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

        • Μελέτη σκοπού
        • Προτάσεις τροποποίησης
        • Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την μίσθωση ακινήτων ή εκποίησή τους προς όφελος της περιουσίας
        • Καθοδήγηση για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
        ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
         • Καθοδήγηση στη σύνταξη προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών
         • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων κληροδοτημάτων(E9 - E2 κλπ.)
         • Διερεύνηση περιπτώσεων φορολογικών απαλλαγών

         ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

            • Αξιοποίηση όλων των πρόσφορων μέσων για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των διοικούντων και υπαλλήλων των Κληροδοτημάτων μέσω σεμιναρίων, τηλεδιασκέψεων και εκπαιδεύσεων.

            Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

            (Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

            ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

            Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

            • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
            • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
            • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
            • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
            • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
            • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
            • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Οικονομική
            Λειτουργία

            Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

            Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

            Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.