Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Οικονομική Λειτουργία
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑXΕΙΡΙΣΗΣ
 • Υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών σε θέματα νομιμότητας λειτουργίας
 • Οργάνωση διαχείρισης αποθεμάτων
 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ορθής διαμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων, εξέταση αδυναμιών στη λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής
 • Τήρηση διπλογραφικής λογιστικής
ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, προσδιορισμός της οικονομικής του θέσης, εντοπισμός των βασικών λειτουργικών αδυναμιών του
 • Προσδιορισμός και ανάλυση δεικτών προϋπολογισμού, εντοπισμός αδυναμιών εκτέλεσης δαπανών
 • Εξέταση βασικών εσόδων του φορέα, διαμόρφωση προτάσεων για αύξηση των πόρων τους
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 • Υπηρεσίες για την οργάνωση της κοστολόγησης των δραστηριοτήτων του φορέα
 • Λογιστική παρακολούθηση του κόστους - αναλυτική λογιστική
 • Οργάνωση διαχείρισης αποθεμάτων - αποθήκες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • Υπηρεσίες σύνταξης και υποστήριξης οικονομικού προγραμματισμού
 • Υποστήριξη στη σύνταξη του προϋπολογισμού
 • Σύνδεση προϋπολογισμού με ετήσιο πρόγραμμα
 • Κοστολόγηση δραστηριοτήτων ετήσιου προγράμματος
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • Οργάνωση της οικονομικής λειτουργίας βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας
 • Διαμόρφωση ηλεκτρονικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας
 • Οργάνωση συστήματος δικλείδων ασφαλείας
 • Οργάνωση και παρακολούθηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Υποστήριξη στην αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι φορείς
 • Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων (βιβλία δηλώσεις - Ε9 - ΦΠΑ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • Διαμόρφωση συστήματος και παρακολούθηση των επικίνδυνων στοιχείων στην οικονομική λειτουργία και διαχείριση
 • Εξασφάλιση σύννομης λειτουργίας στα οικονομικά του φορέα
ΠΔ 54 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
 • Οδικός Χάρτης για τη Μετάβαση
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή - Εκπαιδεύσεις
 • Απογραφή έναρξης

Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

(Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

 • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
 • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
 • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
 • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
 • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
 • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Οικονομική
Λειτουργία

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.