Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Οργάνωση Αποθηκών

Η σύγχρονη Οικονομική Διοίκηση των Οργανισμών του Δημοσίου και των O.T.A. απαιτεί πρωταρχικά την οργάνωση της διαχείρισης των υλικών του Φορέα και της λειτουργίας αποθηκών.

Τα κόστη προμήθειας και διαχείρισης αυξάνονται σημαντικά χωρίς την οργανωμένη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων. Oι νέοι τρόποι ελέγχου (Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ.) δίνουν έμφαση στη διαχείριση των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων και ιδιαίτερα των υλικών που προμηθεύονται και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών.

ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Καταγραφή υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων, ακολουθούμενων διαδικασιών, υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος, ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαμόρφωση αναλυτικής έκθεσης και παρουσίαση προτάσεων για τη λειτουργία των αποθηκών

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  • Προσαρμογή πληροφοριακού συστήματος στις απαιτήσεις του συστήματος διαδικασιών

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ

   • Διαμόρφωση διαδικασιών διαχείρισης υλικών λειτουργίας αποθηκών
   • Διαμόρφωση κανονισμού λειτουργίας

   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

     • Εκπαίδευση on the job του προσωπικού στη διαχείριση των υλικών
     • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με helpdesk στην αντιμετώπιση προβλημάτων
     • Περιοδικός έλεγχος λειτουργίας με αναφορές προς τη διοίκηση και τον φορέα

     ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

      • Κωδικοποίηση υλικών
      • Διαμόρφωση εντύπων
      • Απογραφή έναρξης

      ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

        • Η Αξιοποίηση όλων των πρόσφορων μέσων για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού στη διαχείριση υλικών.

        Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

        (Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

        Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

        • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
        • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
        • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
        • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
        • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
        • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
        • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία

        Οικονομική
        Λειτουργία