Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Υποστήριξη Φορέων Λιμένων

Οι φορείς διαχείρισης λιμένων, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δομών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις οικονομικής και δημοσιονομικής λειτουργίας των φορέων Δημοσίου αλλά ταυτόχρονα και από πλήθος εξειδικευμένων διατάξεων που αφορούν αποκλειστικά τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων.

Η εταιρεία μας έχοντας εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν τόσο τη διοίκηση των φορέων αυτών, όσο και την οικονομική τους διαχείριση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
 • Ανοικτή γραμμή υποστήριξης (online) σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης λιμένων
 • Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την χερσαία ζώνη λιμένα, συμβουλές στην έκδοση διοικητικών πράξεων, νομική ισχύ των αποφάσεων λόγω ιδιαιτερότητας της νομοθεσίας που διέπει την χερσαία ζώνη
 • Παροχή εκπαιδεύσεων on the job για το σύνολο των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΣΟΔΑ

   • Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και νομιμότητας δαπανών
   • Υποστήριξη στις διαδικασίες διαχείρισης εσόδων
   • Υποστήριξη στη σύνταξη του προϋπολογισμού
   • Σύνδεση προϋπολογισμού με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων

   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

     • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις σύστασης λιμενικών ταμείων - λιμενικών γραφείων
     • Καθοδήγηση στα βήματα σύστασης
     • Συμβουλευτική υποστήριξη στον τρόπο λειτουργίας

     ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        • Προσαρμογή των Ο.Ε.Υ στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται
        • Διαμόρφωση κανονισμών λειτουργίας
        • Υποστήριξη στη σύννομη διοικητική λειτουργία υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης

        ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

         • Υπηρεσίες υποστήριξης ορθής διαμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων, εξέταση αδυναμιών στη λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής
         • Τήρηση διπλογραφικής λογιστικής

         ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

            • Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων (βιβλία, δηλώσεις – Φ.Π.Α)
            • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας (Ε9)

            ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

               • Αξιοποίηση όλων των πρόσφορων μέσων για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των διοικούντων και υπαλλήλων των φορέων διαχείρισης λιμένων μέσω σεμιναρίων, τηλεδιασκέψεων και εκπαιδεύσεων.

               Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

               (Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

               Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

               • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
               • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
               • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
               • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
               • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
               • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
               • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες