Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΔ 80/16 Διαδικασία έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΔ 80/2016)

Διαδικασία έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΔ 80/2016)

Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α1) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη,

ΝΕΟ: Με την έκδοση του Ν.4555/18 ορίστηκε ως μοναδικός Διατάκτης, ο Δήμαρχος για όλες τις δαπάνες. Με την παρ.5 του άρθρου 203 καταργούνται οι ειδικές διατάξεις της παρ. 4 & 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 που όριζε σε ποιες συγκεκριμένες δαπάνες διατάκτης ήταν ο Δήμαρχος. Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 203 ορίζει ότι όπου νοείται διατάκτης το Δημοτικό Συμβούλιο στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 140, της παρ. 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του Ν.3463/06 εφεξής νοείται ο Δήμαρχος.

Με το προηγούμενο καθεστώς ως τεκμηριωμένο αίτημα νοούνταν η απόφαση της Ο.Ε που λαμβάνονταν για την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης της δαπάνης.
Από 19/7/2018, ως τεκμηριωμένο αίτημα νοείται το έντυπο που θα διαβιβάζει ο Διατάκτης, Δήμαρχος, στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό την έκδοση του σχετικού σχεδίου της Α.Α.Υ.  Εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 39788/2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ στο οποίο αναφέρεται ότι η υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος(παρ. 1α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/16) από τον Δήμαρχο μπορεί να μεταβιβασθεί σε αντιδήμαρχο ή ακόμα και να εκχωρηθεί με εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 88 του Ν.3463/06) από το δήμαρχο στους προϊστάμενους των καθ΄ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, πλην των οικονομικών υπηρεσιών, ανάλογα με την οργανωτική διάρθρωση του δήμου.

α2) ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ 80/2016, εφόσον:

i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,
ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014 , δηλαδή αν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και αν υπάρχει στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένη σχετική και επαρκής πίστωση
iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή (νέα προσθήκη) και,
iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης

β) Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα.

γ)Ακολουθεί η καταχώρηση του ποσού στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία δηλαδή δέσμευση μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.σ.) που διαθέτει, την αντίστοιχη πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του οικείου φορέα, λαμβάνοντας εξ αυτού (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

δ) αποστολή του σχεδίου απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή.

Ο διατάκτης θα πρέπει να υπογράψει το σχέδιο απόφασης εντός διμήνου, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο διατάκτης να ζήτησει από τον Π.Ο.Υ (προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) την ανάκληση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. (παρ.1β του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016)

ε)μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και

στ)στην καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

ζ) καθώς και στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης.

Τι σημαίνουν πρακτικά για τους ΟΤΑ τα ανωτέρω:

ΝΕΟ: Επομένως οι φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα:

1) Πρωτογενές αίτημα - μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές (όπου απαιτούνται),
2) Υποβολή εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (λαμβάνοντας υπόψη πρωτογενές και μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές) προς τον Δήμαρχο,
3) Σύνταξη εντύπου από Δήμαρχο το οποίο θα επέχει θέση τεκμηριωμένου αιτήματος & υποβολή προς τον Π.Ο.Υ.,
4) έκδοση του σχεδίου της ΑΑΥ,
5) Α.Α.Υ με υπογραφή του Π.Ο.Υ, ή του εξουσιοδοτημένου ιεραρχικώς υφιστάμενου οργάνου, και του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου αν έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.

Please rate this

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.

Total
0
Share