Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5047/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5047/23

3 αποτελέσματα

N. 5047/23 (ΦΕΚ 147 Α/7-9-2023) : Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 3 N. 5047/23: Επέκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των φορολογικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους No ratings yet.

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί του αντικειμένου του ως άνω νόμου:…

Άρθρο 30 N. 5047/23: Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993 No ratings yet.

Στην παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών…

Άρθρο 44 N. 5047/23: Προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές προ της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών – Τροποποίηση περ. δ) δευτέρου εδαφίου και προσθήκη τρίτου εδαφίου στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010 No ratings yet.

Στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. δ) του δεύτερου…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ