Αρχική Θεσμικό πλαίσιο Αποσπάσεων Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στη ΚΕΔΚΕ/ΤΕΔΚ
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στη ΚΕΔΚΕ/ΤΕΔΚ

9 αποτελέσματα

Άρθρο 9 N.4057/12 : Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης No ratings yet.

1. Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος συνεπάγεται την επανατοποθέτηση από…

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)".
Λήψη Αρχείου

Απόφαση ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21−05−2012 (Β΄ 1724) απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Λήψη Αρχείου.

Εγκύκλιος 28/2008 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

∆ιευκρινίσεις ζητηµάτων για µετακινήσεις – αποσπάσεις – µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄). .
Λήψη Αρχείου.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.